USG narządów jamy brzusznej

Wybierz datę badania

lek. med. Volha Zhdanovich
Brak dostępnych terminów

SKU
141_1638959171_894068447
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania
Jak przygotować się do badania?
Przed badaniem nie jeść 4-5 godzin, pić można tylko czystą wodę bez dodatków
Przeciwwskazania
ul. Franciszkańska 14 lok. 105, Warszawa
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

OGÓLNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
podmiotu wykonującego działalność leczniczą


§ 1
Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.


 


§ 2
Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest Tój Lekarz z siedzibą w Warszawie ul.Franciszkańska 14 lok.15§3
Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.§4
W skład zakładu leczniczego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego wskazanego w § 3. Szczegółowy wykaz oraz zasady organizacji jednostek dostępny jest w siedzibie podmiotu.§5
Podmiot medyczny w ramach oferowanej usługi poprzez portal CENOMED świadczy porady medyczne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w formie online, telefonicznej oraz stacjonarnej.§6
Podmiot medyczny udziela świadczeń online, telefonicznie oraz stacjonarnie w siedzibie wskazanej w § 2.§7
Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń określają regulaminy wewnętrzne dostępne w siedzibie podmiotu.§8
Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, osoby upoważnionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
Udostępnianie odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności.§9
Świadczenie usług jest odpłatne zgodnie z cennikiem udostępnionym przez podmiot medyczny.
Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe na 3 dni przed wizytą.§10
Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i podania do wiadomości pacjenta.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Twój Lekarz z siedzibą w Warszawie. Kontakt możliwy jest na adres Franciszkanska 14 lok.105 lub mailowo [email protected] oraz telefonicznie 730349870 . Na adres ten mogą kierować Państwo wszystkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:a. koniecznym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
b. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,
c. spełnienia usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań.
d. skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, np. NFZ, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług.4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
a. wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b. wynikający z przepisów podatkowych – 5 lat (od zakończenia roku),
c. do czasu przedawnienia roszczeń.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a. dostępu do treści do danych,
b. do sprostowania,
c. do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
d. do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody,
e. ograniczenia przetwarzania,
f. wniesienia sprzeciwu,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie jednak brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

© 2021 Cenomed. All rights reserved.