USG jamy brzusznej u dzieci

Wybierz datę badania

dr n med. Agnieszka Szreniawska
Brak dostępnych terminów

SKU
856_1644838268_768235717
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

USG jamy brzusznej - nieinwazyjne i bezbolesne badanie opierające się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości, które przenikają przez komórki organizmu. Obraz badanego narządu wyświetlany jest na monitorze. USG jamy brzusznej pozwala ocenić narządy takiej jak: wątroba, śledziona, trzustka, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe i jelita. Pozwala również na zobrazowanie nerek, aort wraz z dużymi naczyniami krwionośnymi, a także pęcherz moczowy.

Jak przygotować się do badania?
Dzieci powinny mieć wypełniony pęcherz moczowy.

Niemowlęta, jeśli to możliwe, wystarczy nie karmić na godzinę przed badaniem, a karmienie zaplanować po badaniu.

Starsze dzieci, przedszkolaki i dzieci w wieku szkolnym, powinny otrzymać leki zmniejszające ilość gazów jelitowych, nie powinny jeść na 2‒3 godziny przed USG, ale powinny przyjmować płyny, najlepiej wodę lub herbatę (nie soki) i na godzinę przed badaniem powstrzymać się od oddawania moczu.

Podczas badania ważne jest, aby dziecko przez chwilę pozostawało nieruchomo. Niekiedy potrzebna jest pomoc rodzica, który uspokoi dziecko.
Dane techniczne badania
Placówka nie wskazuje specyfikacji urządzenia
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
ul. Kazimierza Pulaskiego 35, 15-337 Białystok
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO 


 


Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna


PRZEPISY OGÓLNE


 


Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej części Regulaminem, określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna. 1. Podmiot leczniczy Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna zwany dalej Podmiotem, działa na podstawie : 


a/ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654),


b/ wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 04.03.2015r., pod numerem księgi 000000204545. 1. Organem założycielskim dla Podmiotu jest Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna.

 2. Siedziba Podmiotu znajduje się przy ul. Kazimierza Pułaskiego 35, 15-337 Białystok.


 


Regulamin organizacyjny Podmiotu określa : 1. Cele i zadania podmiotu.

 2. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu.

 3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 4. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

 5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu.

 6. Organizację i zadania jednostki i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.

 7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 8. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 9. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

 10. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

 11. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.


 


CELE I ZADANIA PODMIOTU


 


Celem działania Podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


 


Do zadań Podmiotu należy: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie poszczególnych komórek organizacyjnych, a w szczególności: udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów,

 2. Zapewnienie fachowej opieki lekarskiej zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów, 

 3. Orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów, 

 4. Prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej, 

 5. Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,

 6. Stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli przedsiębiorstwa, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU


 


1.Świadczenia zdrowotne w Podmiocie realizuje jednostka organizacyjna Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna.  Realizowane w zakresie w następujących komórkach 


- Poradnia alergologiczna dla dzieci
- Poradnia chirurgiczna dla dzieci
- Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci


- Poradnia dermatologiczna dla dzieci 


- Poradnia diabetologiczna dla dzieci 


- Poradnia endokrynologiczna dla dzieci


- Pracownia fizjoterapii dla dzieci


- Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
- Poradnia immunologiczna dla dzieci


- Poradnia kardiologiczna dla dzieci


- Poradnia laryngologiczna dla dzieci
- Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
- Poradnia metaboliczna dla dzieci


- Poradnia nefrologiczna dla dzieci


- Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
- Poradnia onkologiczna dla dzieci
- Poradnia ortopedyczna dla dzieci


- Poradnia pediatryczna
- Poradnia preluksacyjna
- Poradnia psychiatryczna  dla dzieci
- Poradnia pulmonologiczna dla dzieci


- Pracownia diagnostyczna USG 


- Poradnia reumatologiczna dla dzieci
- Poradnia psychologiczna 


- Poradnia anestezjologiczna dla dorosłych


- Poradnia alergologiczna dla dorosłych


- Poradnia chirurgii ogólnej dla dorosłych


- Poradnia chirurgii onkologicznej dla dorosłych


- Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych


-Poradnia dermatologiczna dla dorosłych


-Poradnia diabetologiczna dla dorosłych


- Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych


- Poradnia gastroenterologiczna dla dorosłych


- Poradnia kardiologiczna dla dorosłych


- Poradnia laryngologiczna dla dorosłych


- Poradnia chorób tropikalnych


- Poradnia hepatologiczna


- Poradnia neurologiczna dla dorosłych


- Poradnia neurochirurgiczna dla dorosłych


- Poradnia okulistyczna dla dorosłych


- Poradnia onkologiczna dla dorosłych


- Poradnia hematologiczna dla dorosłych


- Poradnia ortopedyczna dla dorosłych


- Poradnia psychiatryczna dla dorosłych


- Poradnia psychologiczna


- Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych


- Pracownia USG


- Poradnia reumatologiczna dla dorosłych


- Poradnia urologiczna dla dorosłych


- Poradnia urologiczna dla dzieci


- Poradnia neurologiczna dla dzieci
- Poradnia okulistyczna dla dzieci


- Poradnia hematologiczna dla dzieci


- Poradnia internistyczna


  1. Harmonogram czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych dostępny jest w rejestracji Podmiotu.


 


RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU


 


Podmiot prowadzi działalność leczniczą w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w  w/w komórkach organizacyjnych.


Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna: 1. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej, 

 2. Sprawowanie kompleksowej opieki nad Pacjentami,


III. Udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,  1. Organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości, 

 2. Stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


 


Świadczenia zdrowotne Podmiotu udzielane są przy ul. Kazimierza Pułaskiego 35, 15-337 Białystok.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ W JEDNOSTKACH LUB KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU


 


Zapewnienie właściwej dostępności 


Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie: alergologii, chirurgii, chorób zakaźnych, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, immunologii, gastroenterologii, kardiologii, laryngologii, medycyny sportowej, poradni metabolicznej, nefrologii, neurochirurgii, neurologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, pediatrii, psychiatrii, pulmonologii,  psychologii, psychologii, reumatologii, urologii, w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.


Podmiot przyjmuje pacjentów w dni powszednie i w soboty zgodnie z harmonogramem pracy poradni, umieszczonym w miejscu widocznym dla pacjentów.  1. a) Przed przyjściem do poradni pacjent powinien zostać zarejestrowany. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

 2. b) Pracownik Podmiotu dokonujący rejestracji informuje pacjenta o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 3. c) W przypadkach zmiany terminu lub godziny udzielania świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin i godziny udzielenia świadczenia. 

 4. d) Ustalanie terminów badań odbywa się przez zgłoszenie osobiste, telefoniczne lub za pośrednictwem osób trzecich.

 5. e) Podmiot funkcjonuje do czasu przyjęcia ostatniego pacjenta, nie dłużej jednak niż do końcowej godziny pracy poradni, określonej w harmonogramie pracy. 

 6. f) W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w poradni we wskazanym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym rejestrację.


 


Zapewnienie właściwej jakości świadczeń 1. Świadczenia pełnione są w komfortowych pomieszczeniach spełniających wymogi Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, dostosowanych do specyfiki pracy z dziećmi. 

 2. Diagnostyka prowadzona jest w oparciu o nowoczesny sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty jakości. 

 3. Personel świadczący usługi posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

ORGANIZACJĘ I ZADANIA JEDNOSTKI I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA PODMIOTU POD WZGLĘDEM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYM I ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Organizacja przedsiębiorstwa:


Działalnością podmiotu leczniczego kierują wspólnicy spółki cywilnej. Wspólnicy reprezentują go na zewnątrz i podejmują samodzielne decyzje dotyczące jego funkcjonowania. Wspólnicy wykonują czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.


Wspólnicy wykonują wszelkie prawa i obowiązki, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


 


Do wyłącznej decyzji podmiotu leczniczego zastrzega się: 1. a) decyzje dotyczące finansów podmiotu leczniczego w tym ustalanie cennika usług,

 2. b) zatwierdzenie planów inwestycyjnych,

 3. c) przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie,

 4. d) występowanie do urzędów administracji województwa, organów samorządowych i organizacji centralnych,

 5. e) zawieranie umów na usługi medyczne,

 6. f)  podpisywanie umów cywilnoprawnych, 

 7. g) zatrudnianie i zwalnianie pracowników przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.


 


Wspólnicy spółki cywilnej: dr n. med. Marcin Baran, prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz


 


Do podstawowych obowiązków w/w osób należy w szczególności:  1. h) organizacja pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,

 2. i) ustalanie zakresów obowiązków podległych pracowników, 

 3. j) egzekwowanie od podległych pracowników należytej jakości pracy, 

 4. k) zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy przez podległych pracowników, 

 5. l) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

 6. m) stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny oraz wyników pracy podległych pracowników, 

 7. n) wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników, 

 8. o) organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Centrum, 

 9. p) wdrażanie do stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum, 

 10. r) organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej. 

Obowiązki i prawa pracowników
 1. 1. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna należy:


-dbałość o interesy pracodawcy,


-przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulaminów,


-postępowanie zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Jakością,


-sumienna i rzetelna praca,


-wykonywanie powierzonych obowiązków,


-samokształcenie,


-przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych,


-poszanowanie praw Pacjenta,


-uprzejmy i empatyczny stosunek do Pacjentów,


-noszenie osobistego identyfikatora,


-zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości (niezgodności) i uwag,


-odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki.
 1. 2. Pracownicy mają prawo do:


- poszanowania przez przełożonych i współpracowników,


-zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień


pracowniczych zagwarantowanych prawem pracy,


-samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek


organizacyjnych w załatwianiu spraw,


-reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych


z przełożonym,


-odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne


z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.


 


Obowiązki i prawa Pacjentów
 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem,


a w szczególności:


-stosowania się do ustalonego w Centrum porządku, w tym do ustalonej kolejności


wchodzenia do gabinetu lekarskiego,


-stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu


medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego


i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,


-odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu,


-przebywać w wyznaczonych pomieszczeniach i przestrzegać zasady nie


wchodzenia do części Centrum innej niż przeznaczona do ogólnego użytku


pacjentów,


-stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,


-przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych,


elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,


-szanować mienie Centrum (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany


pokryć straty poniesione przez Centrum),


-poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach,


-stosować się do zaleconej diety,


-udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej


informacji o swoim stanie zdrowia; Centrum nie ponosi odpowiedzialności za


szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji,


co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta,


-okazywać dowód tożsamości na wezwanie, w przypadku gdy potwierdzenie tożsamości służy zapewnieniu respektowania praw pacjenta i przepisów prawa (np. udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia),


-pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum,


-nie pozostawiać cennych rzeczy w szatni – Centrum nie ponosi za nie odpowiedzialności,


-zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nad którymi sprawuje opiekę,


-informować pracowników Centrum o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach


i zagrożeniach,


-korzystać z telefonu komórkowego w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych Pacjentów oraz pracowników Centrum,


-przestrzegania zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu, środków odurzających,


substancji psychotropowych na terenie Centrum.


  1. 2. Pacjentowi nie wolno:


-żądać od personelu Centrum świadczenia usług osobistych, niezwiązanych z udzielanym świadczeniem zdrowotnym,


-zakłócać pracy Centrum, 


-wnosić na teren Centrum przedmiotów o dużych rozmiarach, broni, amunicji,


materiałów wybuchowych i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może


zagrażać życiu lub zdrowiu,


-wprowadzać na teren Centrum zwierząt (nie dotyczy psów-przewodników),


-prowadzić na terenie Centrum akwizycji, zbiorek pieniężnych, rozdawać ulotek,


umieszczać plakatów i ogłoszeń. 1. 3. Pacjent ma prawo do:


-świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, terapeutów i pielęgniarki z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej,


-natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,


-dostępu do informacji o prawach pacjenta,


-intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,


-uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,


proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. (lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta, może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą pacjenta),


-wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji,


-wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,


-dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,


-ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych


z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,


-zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,


-złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.),


-złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (art. 38 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.),


-złożenia skargi na pozostały personel Centrum. 1. 4. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia informacje otrzymują i podpisują zgody ich


rodzice (opiekunowie prawni); 1. 5. Małoletni powyżej 16 roku życia mają prawo do informacji i decyzji o leczeniu.


 


Dokumentacja medyczna


  1. 1. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. 2. Podmiot udostępnia dokumentację:


- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,


- zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,


- właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,


- ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom


odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,


- uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,


- organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,


- rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,


- zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej za zgodą pacjenta,


-lekarzowi, pielęgniarce w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,


-wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, (o której mowa w art. 67e ust. 1,ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) w zakresie prowadzonego postępowania,


-spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 utawy j/w,


-osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji  w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, 


-dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.


  1. 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana również:


- do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej,


- poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,


- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 1. 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, Podmiot pobiera opłatę zgodnie z odrębnymi przepisami. (Art. 28 ust. 4 ustawy z dn. 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.)


5.Lekarz ma obowiązek wskazywać pacjentowi, jego opiekunowi faktycznemu lub przedstawicielowi ustawowemu miejsca, w którym może być wykonana zlecona przez niego diagnostyka lub przewidziane przez niego formy leczenia lub konsultacji specjalistycznych.


W zakresie badań diagnostycznych (laboratoryjnych, mikrobiologicznych i radiologicznych) Podmiot współpracuje z następującymi podmiotami : 


1/ Diagnostyka laboratoryjna – dostępność badań laboratoryjnych


WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ  W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA ORAZ  CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Centrum współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń


zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi


podmiotami leczniczymi określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych


pomiędzy tymi placówkami. 1. Przedsiębiorstwo lecznicze oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:

 2. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

 3. zachowanie tajemnicy może spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub


zdrowia pacjenta lub innych osób,


III. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych


z udzieleniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód


medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, 1. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

 2. Przedsiębiorstwo lecznicze udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą


dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 1. Współdziałanie z innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem powszechnie


obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw pacjenta.


 


WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


 1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalona została w oparciu o art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 2. Za  jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej ustala się opłatę w wysokości 5 zł brutto.                           


3.Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej ustala się opłatę w wysokości 0.5 zł brutto. 


4.Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych ustala się opłatę w wysokości  5 zł brutto.


 


 


ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


  1. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne, pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. 

 2. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych, organizowane jest z poszanowaniem zasady sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z kryteriami medycznymi.

 3. Wnoszenie opłat za udzielone świadczenia zdrowotne pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność świadczeń opieki zdrowotnej. sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. 1. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU
 


1.Sposób kierowania Podmiotem oraz komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Podmiotu leży w gestii obu partnerów spółki założycielskiej: Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna. 1. Szczegółowe prawa i obowiązki personelu medycznego określają odrębne przepisy dotyczące wykonywania poszczególnych zawodów medycznych.

 2. Regulamin został ustalony przez partnerów spółki założycielskiej: Centrum Medyczne Pułaskiego spółka cywilna.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania


 


Zatwierdzone dnia 2018-11-07

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum medyczne Pułaskiego z siedzibą w Białymstoku. Kontakt możliwy jest na adres ul. Kazimierza Pułaskiego 35, 15-337 Białystok lub mailowo [email protected] oraz telefonicznie 513294735. Na adres ten mogą kierować Państwo wszystkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:


  1. koniecznym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,

  2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,

  3. spełnienia usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań.

  4. skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).


 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, np. NFZ, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług.

 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:


  1. wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

  2. wynikający z przepisów podatkowych – 5 lat (od zakończenia roku),

  3. do czasu przedawnienia roszczeń.


 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:


  1. dostępu do treści do danych,

  2. do sprostowania, 

  3. do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,

  4. do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody,

  5. ograniczenia przetwarzania, 

  6. wniesienia sprzeciwu,

  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  8. wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie jednak brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

USG jamy brzusznej - nieinwazyjne i bezbolesne badanie opierające się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości, które przenikają przez komórki organizmu. Obraz badanego narządu wyświetlany jest na monitorze. USG jamy brzusznej pozwala ocenić narządy takiej jak: wątroba, śledziona, trzustka, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe i jelita. Pozwala również na zobrazowanie nerek, aort wraz z dużymi naczyniami krwionośnymi, a także pęcherz moczowy.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
© 2021 Cenomed. All rights reserved.