USG jamy brzusznej u dzieci

Wybierz datę badania

lek. med. Iwona Kowalik
Brak dostępnych terminów

SKU
248_1644394211_847069911
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Oceniamy wątrobę, pęcherzyk żółciowy, trzustkę, nerki ,śledzionę, pęcherz moczowy, prostatę u mężczyzn i drogi rodne u kobiet, aorta i główne naczynia, węzły chłonne. Wskazaniem jest badanie
kontrolne, schorzenie lub podejrzenie choroby danych narządów, bóle.

Jak przygotować się do badania?
Na trzy dni przed planowaną wizytą należy przyjmować symetykon, który ułatwi pozbycie się gazów jelitowych. W przeddzień badania zaleca się wprowadzenie lekkostrawnej diety, a na samo badanie należy zjawić się na czczo.
Dane techniczne badania
Placówka nie wskazuje specyfikacji urządzenia.
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwskazania.
ul. Jana Łaskiego 3, Zabrze - Pawłów
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

OGÓLNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
podmiotu wykonującego działalność leczniczą


§ 1
Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.


§ 2
Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest Centrum Ultrasonograficzne Diagnostyki z siedzibą w Zabrzu ul.Żółkiewskiego 14b/14.
§3
Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.
§4
W skład zakładu leczniczego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego wskazanego w § 3. Szczegółowy wykaz oraz zasady organizacji jednostek dostępny jest w siedzibie podmiotu.
§5
Podmiot medyczny w ramach oferowanej usługi poprzez portal CENOMED świadczy porady medyczne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w formie online, telefonicznej oraz stacjonarnej.
§6
Podmiot medyczny udziela świadczeń online, telefonicznie oraz stacjonarnie w siedzibie wskazanej w § 2.
§7
Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń określają regulaminy wewnętrzne dostępne w siedzibie podmiotu.
§8
Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, osoby upoważnionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
Udostępnianie odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności.
§9
Świadczenie usług jest odpłatne zgodnie z cennikiem udostępnionym przez podmiot medyczny.
Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe na 3 dni przed wizytą.
§10
Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i podania do wiadomości pacjenta.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Ultrasonograficznej Diagnostyki z siedzibą w Zabrzu. Kontakt możliwy jest na adres Żółkiewskiego 14b/14 lub mailowo [email protected] oraz telefonicznie 501336702. Na adres ten mogą kierować Państwo wszystkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. koniecznym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
b. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,
c. spełnienia usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań.
d. skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon).
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, np. NFZ, dostawcy usług pocztowych oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług.
4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:
a. wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b. wynikający z przepisów podatkowych – 5 lat (od zakończenia roku),
c. do czasu przedawnienia roszczeń.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a. dostępu do treści do danych,
b. do sprostowania,
c. do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
d. do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody,
e. ograniczenia przetwarzania,
f. wniesienia sprzeciwu,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie jednak brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne. Oceniamy wątrobę, pęcherzyk żółciowy, trzustkę, nerki ,śledzionę, pęcherz moczowy, prostatę u mężczyzn i drogi rodne u kobiet, aorta i główne naczynia, węzły chłonne. Wskazaniem jest badanie
kontrolne, schorzenie lub podejrzenie choroby danych narządów, bóle.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwskazania.
© 2021 Cenomed. All rights reserved.