USG jamy brzusznej dzieci

Wybierz datę badania

dr n. Hubert Kamecki
Brak dostępnych terminów

SKU
881_1646995133_931418360
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

USG jamy brzusznej - nieinwazyjne i bezbolesne badanie opierające się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości, które przenikają przez komórki organizmu. Obraz badanego narządu wyświetlany jest na monitorze. USG jamy brzusznej pozwala ocenić narządy takiej jak: wątroba, śledziona, trzustka, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe i jelita. Pozwala również na zobrazowanie nerek, aort wraz z dużymi naczyniami krwionośnymi, a także pęcherz moczowy.

Jak przygotować się do badania?
Przed badaniem nie jeść 4-5 godzin, pić można tylko czystą wodę bez dodatków.
Dane techniczne badania
Aparat USG: Samsung HS50
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
ul. Ryżowa 44, 02-495 Warszawa
0
(0 opinie)
Regulamin placówki


OGÓLNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY


podmiotu wykonującego działalność lecznicząPodmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej. 
  • 2Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest Centrum medyczne Platany ul. Ryżowa 44, 02-495 Warszawa
  • 3

  1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

  1. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie indywidualnych porad i konsultacji. 

  • 4W skład zakładu leczniczego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego wskazanego w § 3. Szczegółowy wykaz oraz zasady organizacji jednostek dostępny jest w siedzibie podmiotu.
  • 5Podmiot medyczny w ramach oferowanej usługi poprzez portal CENOMED świadczy porady medyczne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w formie online, telefonicznej oraz stacjonarnej. 
  • 6Podmiot medyczny udziela świadczeń online, telefonicznie oraz stacjonarnie w siedzibie wskazanej w § 2. 
  • 7Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń określają regulaminy wewnętrzne dostępne w siedzibie podmiotu. 
  • 8

  1. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, osoby upoważnionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

  1. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu. 

  1. Udostępnianie odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności. 

  • 9Świadczenie usług jest odpłatne zgodnie z cennikiem udostępnionym przez podmiot medyczny.


Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe na 3 dni przed wizytą. 
  • 10Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i podania do wiadomości pacjenta.


Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 I 2
OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Centrum Medyczne
Platany sp. z o.o. sp. komandytowa (zwana dalej także: „Centrum Medyczne Platany”) będąca podmiotem leczniczym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wpisanym do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000023171
oraz będąca właścicielem domeny internetowej www.platanymed.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące
zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych od dnia wejścia w życie i konieczności stosowania Rozporządzenia.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Platany sp. z o.o. sp. komandytowa z
siedzibą w Warszawie przy ul. Ryżowej 44, kod pocztowy 02-495 Warszawa; dane kontaktowe - numer telefonu: 22
244 58 88, adres e-mail: [email protected] Centrum Medyczne Platany prowadzi Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Platany.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Centrum Medyczne Platany można się
kontaktować pisząc na adres pocztowy Spółki, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail
[email protected]
3. Centrum Medyczne Platany przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zwanych dalej świadczeniami zdrowotnymi lub,
w zależności od kontekstu, świadczeniem zdrowotnym), w tym podjęcia czynności przygotowawczych
poprzedzających udzielenie świadczenia zdrowotnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
b) udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
c) wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Centrum Medyczne Platany zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi prowadzenia działalności przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, a także w celu wykonania
obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawione organy, instytucje lub sądy, a także
zaleceń lub rekomendacji wydawanych przez organy lub instytucje publiczne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia),
d) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Centrum Medyczne Platany poprzez ich
promowanie, reklamowanie i oferowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) Rozporządzenia),
e) wewnętrznych celach administracyjnych Centrum Medycznego Platany, w tym prowadzenia analizy zarządczej i
raportowania na potrzeby wewnętrzne Centrum Medycznego Platany (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia),
f) przekazywania Pani/Pana danych osobowych osobom wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub
indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez
Centrum Medyczne Platany na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z tymi osobami przez Centrum Medyczne
Platany (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cele pierwszorzędne), Centrum Medyczne Platany może przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są
ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Centrum Medyczne Platany działając na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także w następujących celach
drugorzędnych: (a) przeniesienie Pani/Pana danych osobowych do prowadzonej przez siebie bazy klientów
archiwalnych, lub (b) kontrole lub postępowania wyjaśniające, (c) wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej, (d)
prowadzenie badań statystycznych, (e) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które może być świadczone
na rzecz Centrum Medycznego Platany i (f) dochodzenie należności.
Jednocześnie Centrum Medyczne Platany działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, przewiduje
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także w następujących celach: (g) przekazywania Pani/Pana danych
osobowych innym podmiotom w związku z ujawnieniem tajemnicy zawodowej w przypadkach określonych
przepisami prawa, tj. w sytuacji ujawnienia tajemnicy lekarskiej innym podmiotom na podstawie zgody wyrażonej
przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub bez takiej zgody, jeżeli zachowanie tajemnicy może stanowić
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, lub zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych
informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód
medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń lub w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa tak
stanowią, (h) przekazywania Pani/Pana danych osobowych przedstawicielowi ustawowemu lub innej osobie
wskazanej na podstawie zgody wyrażonej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, (i) przekazywania
Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom niż określone powyżej w związku z udostępnieniem dokumentacji
medycznej w przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 lit. d), e) i f) oraz w ust. 4 lit. a(-f)
następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Centrum Medyczne
Platany.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) osoby wykonujące indywidualna praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w
Niepublicznym Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Platany prowadzonym przez Centrum Medyczne
Platany na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Centrum Medyczne Platany,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medycznego Platany na podstawie zawartej z
Centrum Medycznym Platany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
c) przedstawiciel ustawowy lub osoba wskazana przez pacjenta,
d) wojewoda właściwy ze względu na miejsce działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej prowadzonego
przez Centrum Medyczne Platany i osobom przez niego upoważnionym w związku z wykonywaniem przez ten organ
uprawnienia do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej,
e) minister właściwy do spraw zdrowia i osoby przez niego upoważnione w związku z wykonywaniem przez ten organ
uprawnienia do przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem zgodności z prawem oraz pod
względem medycznym a także organom, jednostkom lub podmiotom, którym Minister właściwy do spraw zdrowia
zlecił wykonanie takiej kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
f) Narodowy Fundusz Zdrowia,
g) organy samorządu zawodów medycznych
h) konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w
szczególności kontroli i nadzoru,
i) sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratorzy, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z
prowadzonym postępowaniem,
j) organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie
postępowaniem,
k) podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
l) osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
m) zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
n) lekarz, pielęgniarka lub położna, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej
przeprowadzenia,
o) wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania,
p) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum Medycznego Platany na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
q) inne podmioty lecznicze w ramach kontynuacji leczenia i profilaktyki zdrowotnej,
r) zakłady pracy kierujące pracowników na badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy,
s) inne niż określone powyżej organy publiczne lub podmioty wykonujące zadania publiczne, w przypadkach
określonych przepisami prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3 i 4,
tj.:
a) w zakresie podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do udzielenia świadczenia zdrowotnego przez
Centrum Medyczne Platany, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do rozpoczęcia udzielenia danego
świadczenia zdrowotnego i od tego momentu dane te będą przetwarzane przez okres wskazany w lit. b) poniżej, a w
przypadku braku udzielenia danego świadczenia zdrowotnego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
okres wskazany w lit. d) poniżej, a w razie braku udzielenia zgody, o której mowa lit. d) poniżej przez okres 1 roku,
b) w odniesieniu do realizacji danego świadczenia zdrowotnego przez okres do czasu zakończenia jego realizacji, a po
tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym lub uzasadnionym przepisami prawa, w szczególności przepisami
ustawy dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w Pana/Pani dokumentacji medycznej, z
zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów ww. ustawy zakładających odpowiednio dłuższy lub krótszy okres
przechowania Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w dokumentacji medycznej,
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Centrum Medyczne Platany w związku z
wykonywaniem działalności leczniczej, przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum
Medyczne Platany,
d) w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Centrum Medyczne Platany
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody,
e) w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 lit. d), e), f) przez
okres 3 lat od chwil zebrania tych danych przez Spółkę,
f) w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 lit. f) powyżej, przez
okres niezbędny do uzyskania należności lub stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem braku obowiązku istnienia
należności lub braku możliwości jej egzekwowania,
g) w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 a) – e), Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.
h) w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w
ust. 4 g) – i), przez okres, w którym Centrum Medyczne Platany jest obowiązane przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe na podstawie przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Medyczne Platany przysługuje
Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan
prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed
cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
10. Organem nadzorczym wobec Spółki w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu podjęcia przez Centrum
Medyczne Platany czynności przygotowawczych związanych z udzieleniem świadczenia zdrowotnego, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest
dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy i udzielenia
świadczenia medycznego przez Centrum Medyczne Platany. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych
osobowych następuje w celu realizacji świadczenia zdrowotnego przez Centrum Medyczne Platany podanie tych
danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych skutkować będzie brakiem możliwości
wykonania świadczenia medycznego. W związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach
określonych zgodnie z przepisami ustawy dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Centrum Medyczne Platany obowiązane jest do uzyskania od Pana/Pani danych osobowych określonych zgodnie z
przepisami tej ustawy, a niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczenia
medycznego.
12. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu wypełniania obowiązków
prawnych nałożonych na Centrum Medyczne Platany zgodnie z przepisami prawa, podanie tych danych osobowych
jest wymagane, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wykonania tego obowiązku przez
Centrum Medyczne Platany.
13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego usług świadczonych przez Centrum Medyczne Platany podanie tych danych osobowych jest
dobrowolne.

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

USG jamy brzusznej - nieinwazyjne i bezbolesne badanie opierające się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości, które przenikają przez komórki organizmu. Obraz badanego narządu wyświetlany jest na monitorze. USG jamy brzusznej pozwala ocenić narządy takiej jak: wątroba, śledziona, trzustka, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe i jelita. Pozwala również na zobrazowanie nerek, aort wraz z dużymi naczyniami krwionośnymi, a także pęcherz moczowy.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
© 2021 Cenomed. All rights reserved.