USG jamy brzusznej

Wybierz datę badania
SKU
554_1643188312_1452277784
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

USG (ultrasonografia) to metoda diagnostyczna, która polega na zastosowaniu ultradźwięków, dzięki czemu możliwe jest obrazowanie tkanek i narządów wewnętrznych.

Jak przygotować się do badania?
Celem przygotowania jest ograniczenie ilości gazów jelitowych, ponieważ przesłaniając niektóre narządy obniżają one wartość diagnostyczną badania.
Przynajmniej 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść (ani pić słodkich napojów). Można pić wodę niegazowaną małymi łyczkami (bez ograniczeń). Jeśli pacjent przyjmuje leki, może je przyjąć o stałej porze, popijając wodą niegazowaną. Pacjenci, którzy mają tendencję do wzdęć powinni dwa dni przed badaniem zachować dietę lekkostrawną, a w dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania zastosować Espumisan lub inny lek o podobnym działaniu. Przed badaniem nie należy palić papierosów, ponieważ mogą one spowodować obkurczenie pęcherzyka żółciowego, co uniemożliwia jego dokładną ocenę. W miarę możliwości do badania proszę się zgłosić z pełnym pęcherzem moczowym.
Dane techniczne badania
Placówka nie wskazuje specyfikacji urządzenia.
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwwskazania.
ul. Okulickiego 49/L2, Kraków 31-637
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


BJ MEDICAL SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEJ

FIRMA PODMIOTU ORAZ PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA PODMIOTU • 1. 1. Podmiot leczniczy zostaje powołany przez wspólników spółki partnerskiej: Kuśpiel-Mitka Truszkiewicz BJ medical spółka partnerska.

 2. Nazwa podmiotu leczniczego to: Specjalistyczna Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna BJ medical

 3. Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej: BJ medical sp. p. • 2.


Zakład działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm);

 2. Umowa spółki partnerskiej

 3. Innych  przepisów  dotyczących  spółek,  podmiotów  leczniczych  oraz  innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wydanych na ich podstawie  

 4. Niniejszego regulaminu • 3.


Zakład jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez wojewodę małopolskiego pod numerem  księgi rejestrowej 000000178073 [W-12]


CELE I ZADANIA PODMIOTU  • 5.


Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz stomatologii. W zakładzie funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne, zorganizowane w dwóch komórkach organizacyjnych:


  1. Przychodnia Stomatologiczna


  • Poradnia stomatologii ogólnej Okulickiego

 • Poradnia ortodontyczna Okulickiego

 • Poradnia stomatologii ogólnej Felińskiego 

 • Poradnia ortodoncji Felińskiego  1. Przychodnia Lekarska • Poradnia endokrynologiczna 

 • Poradnia ginekologiczna 

 • Poradnia nefrologiczna 

 • Pracownia fizjoterapii Okulickiego 

 • Pracownia masażu leczniczego Okulickiego 

 • Pracownia USG

 • Poradnia zdrowia psychicznego • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy • 6.


Do zadań wyżej wymienionych poradni należą: 1. Sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego lub stomatologii, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich.

 2. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy także:

 3. a) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań,

 4. b) dbałość o należyty wizerunek BJ medical sp. p.,

 5. c) działania  na  rzecz  właściwego  wykorzystania  czasu  pracy  i  potencjału 


pracowniczego, 1. d) przygotowywanie  i  przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych, o ile zachodzą takie 


potrzeby, 1. e) przygotowywanie opracowań statystycznych, o ile zachodzi taka potrzeba,

 2. f) realizowanie decyzji  Kierownictwa, wdrażanie i realizacja przepisów wynikających 


z aktów wewnętrznych w zakresie zadań danej komórki organizacyjnej, 1. g) przestrzeganie praw pacjenta,

 2. h) ochrona tajemnicy lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 3. i) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji,

 4. j) prowadzenie  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 


prawa,


Dla specjalistycznej ambulatoryjnej opieki: 1. k) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu danej specjalności poradni,

 2. l) diagnozowanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia,

 3. m) przeprowadzanie ambulatoryjnych zabiegów specjalistycznych,

 4. n) udzielanie konsultacji specjalistycznych,

 5. o) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego,


 


Dla pracowni diagnostycznych:  1. p) wykonywanie badań diagnostycznych, 

 2. r) prowadzenie rejestru wykonanych badań,

 3. s) rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji medycznej,


 


Dla pracowni masażu leczniczego i fizjoterapii: 1. t) przyjmowanie chorych skierowanych na zabiegi i prowadzenie rehabilitacji ogólnoustrojowej,

 2. u) prowadzenie zabiegu starannie wg wskazówek  lekarza.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU • 7.


Zakładem kieruje Kierownik Zakładu wybrany w drodze uchwały wspólników.


Do kompetencji Kierownika Zakładu należy między innymi: • Reprezentowanie zakładu na zewnątrz,

 • Nadzór nad działalnością Zakładu,

 • Tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Zakładu,

 • Administrowanie majątkiem Zakładu,

 • Zawieranie umów na dostawy materiałów, leków, sprzętu i usług,

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Zakładu oraz określanie zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. • 8.


Strukturę Zakładu tworzą jednostki organizacyjne, którymi są: • Przychodnia Stomatologiczna 

 • Przychodnia Lekarska


W ramach jednostek organizacyjnych funkcjonują komórki organizacyjne, którymi są poszczególne poradnie specjalistyczne. • 9.


Zakład jest finansowany ze środków pochodzących z udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym także świadczonych w ramach podpisanych umów oraz innych środków, pozyskanych w formie darowizn i zapisów.


MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH • 10. 1. Siedzibą Spółki i podmiotu leczniczego jest miasto Kraków.

 2. Udzielanie świadczeń z zakresu działania poszczególnych poradni, odbywa się w pomieszczeniach do tego przystosowanych i spełniających wszelkie normy wyznaczone przez odpowiednie organy.

 3. Świadczenie udzielane w następujących lokalizacjach:

 4. gen. Leopolda Okulickiego 49/L2 31-637 Kraków

 5. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 24/LU1 31-236 Kraków


PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ • 11.


Zakład organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych,  ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego oraz leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń. • 12. • 1. Świadczenia zdrowotne w BJ medical sp. p. udzielane są przez osoby wykonujące zawody
  medyczne. • 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach. • 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. • 4. Pomieszczenia oraz wyposażenie Przychodni w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach. • 5. Aparatura i sprzęt medyczny Zakładu są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. • 13. 1. Proces   udzielania  świadczeń  zdrowotnych  rozpoczyna  się  w  Rejestracji,   gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza.

 2. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym 


natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego. 1. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent zgłasza się do przyjęcia w umówionym dniu i o określonej godzinie we wskazanym gabinecie.

 2. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym 


samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta. Dopuszcza się przejście 


pacjenta  do  innych  pomieszczeń,  jeśli  uzasadnione  jest  to  niezbędnym  wyposażeniem 


technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji. 1. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.


6.Na  każdym  etapie  udzielania  świadczenia  zdrowotnego  pacjent  ma  prawo  do  złożenia 


skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu BJ medical sp. p.. Skargi/zażalenia 


przyjmuje w czwartki w godzinach 19:30-20:00 kierownik przychodni, po wcześniejszym ustaleniu spotkania 1. Skarga/zażalenie może być zgłoszone pisemnie lub ustnie. Na każdą skargę/zażalenie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 21 dni.

 2. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych. • 14.


 


Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi 


podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni  sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ORGANIZACJA PROCESU  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPŁATNYCH • 15. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem. Załącznik 1.

 2. Cennik udostępniany jest pacjentowi na jego prośbę w rejestracji.

 3. Nie wymaga się skierowania na udzielane przez zakład świadczenia

 4. Jeśli istnieją specjalne wskazania dotyczące przyjęć, pracownik rejestracji udziela wszelkich informacji podczas procesu rejestracji.

 5. Pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.

 6. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.

 7. W przypadku wykupienia pakietu rehabilitacyjnego jest on ważny przezrok od daty wykupienia. Niewykorzystane wizyty przepadają, kwota uiszczona za świadczenia nie ulega zwrotowi.


 


PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ OPŁATA ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE • 16.


  1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

 2. Dokumentacja medyczna, do czasu przekazania jej do Archiwum Medycznego jest przechowywana w przygotowanych do tego pomieszczeniach. 

 3. Kierownik Zakładu jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych, odpowiednich do przechowywania dokumentacji medycznej, zapewniających jej poufność i zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zgubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.


4.Po upływie okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, dokumentacja medyczna zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikacje pacjenta, którego dotyczy.   1. Zakład  udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1:

 2. a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

 3. b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

 4. c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

 5. d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

 6. e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

 7. f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

 8. g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

 9. h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

 10. i) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;

 11. j) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

 12. k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;

 13. l) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


6.Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego  lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów.


7.Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zakład nie pobiera opłat. Czas oczekiwania na kserokopie lub odpis wynosi do 7 dni .


 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE • 17.


  1. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zakładu wprowadzane są w drodze uchwały wspólników.

 2. W  sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne 


przepisy. 1. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na  wniosek pacjenta w rejestracji oraz w gablocie.


 


Data ostatniej aktualizacji:  06.07.2020r.


Bożena Kuśpiel-Mitka


Joanna Truszkiewicz


 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych szczególnie chronionych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Kuśpiel-Mitka Truszkiewcz BJ Medical spółka partnerska  z siedzibą w Krakowie, ul. Okulickiego 49/L2, 31-637, w celu niezbędnym dla profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, dla oceny zdolności do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego. 


Powyższe przetwarzanie odbywa się na podstawie -  art. 6 ust. 1 b, c i d oraz art. 9 ust. 2 c, h, i - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz ustawy z dnia 26 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 poz. 417 z późn. zm.).


Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.


Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywane odbiorcom w tym instytucjom publicznym moich danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną, interes prawny, zakres danych oraz cel ich przetwarzania.


Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam możliwość kontaktu z powołanym w spółce Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym  [email protected] lub osobiście w siedzibie Spółki.

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

USG (ultrasonografia) to metoda diagnostyczna, która polega na zastosowaniu ultradźwięków, dzięki czemu możliwe jest obrazowanie tkanek i narządów wewnętrznych.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwwskazania.
© 2021 Cenomed. All rights reserved.