USG Jama brzuszna

Wybierz datę badania
SKU
858_1644925279_1524097758
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

Usg jamy brzusznej obrazuje nieprawidłowości na poziomie narządów, które znajdują się w jamie brzusznej.

Jak przygotować się do badania?
Na trzy dni przed planowaną wizytą należy przyjmować symetykon, który ułatwi pozbycie się gazów jelitowych. W przeddzień badania zaleca się wprowadzenie lekkostrawnej diety, a na samo badanie należy zjawić się na czczo.

Badanie powinno być przeprowadzone w przypadku, gdy pojawi się ból w okolicach jamy brzusznej, wymioty, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, wyczuwalne guzki w jamie brzusznej. Badanie powinno się wykonywać profilaktycznie co 3 lata.
Dane techniczne badania
Placówka nie wskazuje specyfikacji urządzenia
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
ul. Pruszkowska 6, 02-118 Warszawa
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

OGÓLNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY


podmiotu wykonującego działalność leczniczą


 

Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej. 


  • 2


Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest Rheuma Medicus" Zakład Opieki Zdrowotnej ul. ul. Pruszkowska 6, 02-118 Warszawa • 3 1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

 2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.  • 4


W skład zakładu leczniczego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego wskazanego w § 3. Szczegółowy wykaz oraz zasady organizacji jednostek dostępny jest w siedzibie podmiotu. • 5


Podmiot medyczny w ramach oferowanej usługi poprzez portal CENOMED świadczy porady medyczne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w formie online, telefonicznej oraz stacjonarnej.  • 6


Podmiot medyczny udziela świadczeń online, telefonicznie oraz stacjonarnie w siedzibie wskazanej w § 2.  • 7


Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń określają regulaminy wewnętrzne dostępne w siedzibie podmiotu.  • 8 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, osoby upoważnionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu. 

 3. Udostępnianie odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności.  • 9


Świadczenie usług jest odpłatne zgodnie z cennikiem udostępnionym przez podmiot medyczny.


Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe na 3 dni przed wizytą.  • 10


Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i podania do wiadomości pacjenta.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

INFORMACJA DLA PACJENTA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot prowadzący działalność
leczniczą Krzysztof Bakalarski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej (IAMP), będący założycielem "Rheuma
Medicus" Zakład Opieki Zdrowotnej
W sprawach Pana/Pani danych osobowych może kontaktować się Pan/Pani z wyznaczonym
przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych Krzysztof Bakalarski
listownie na adres: "Rheuma Medicus" Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Pruszkowska 6, 02-118
Warszawa
pocztą e-mail na adres: [email protected]
telefonicznie pod nr 501032932


Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,
w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz
prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością
wykonania usługi medycznej.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie prowadzenia działalności
leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej:
RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z
06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych
w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również
art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane
szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h
RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców: podwykonawcy
usług medycznych, podmioty serwisujące urządzenia Administratora, w których przetwarzane
są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane, podmioty
dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów,
podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i
niszczenia.


Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z
wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej
składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które
będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
wykonano zdjęcie,
d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego
będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie
zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2
lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie
przechowywana przez okres 22 lat.


Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych ( w tym danych dotyczących mojego zdrowia) zgodnie z
podanymi powyżej warunkami


.........................................
(podpis Pacjenta)

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

Usg jamy brzusznej obrazuje nieprawidłowości na poziomie narządów, które znajdują się w jamie brzusznej.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
© 2021 Cenomed. All rights reserved.