Regulamin oferenta

Regulamin Oferenta platformy www.cenomed.pl z dnia 9 lutego 2022 r.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem platformy www.cenomed.pl, dalej zwanej Platformą, jest CENOMED sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-386 przy ul. Altowej 6 lok 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000608971, NIP 9512409323, Regon 364010338, zwana dalej Operatorem Platformy.
 2. Niniejszy Regulamin Oferenta, dalej zwany Regulaminem określa zasady korzystania z Platformy przez Oferenta i pełni funkcję regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Kontrahent może korzystać z Platformy po zawarciu z Operatorem Platformy indywidualnej umowy o korzystanie z Platformy, dalej zwaną Indywidualną Umową Oferenta
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Kontrahentom na stronie internetowej www.cenomed.pl w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu. 

 

§ 2 Definicje

 1. Adres e-mail Oferenta lub – zamiennie - Login - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Oferent, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Oferenta.
 2. Hasło - oznacza ustalony ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalany w systemie informatycznym Platformy przez Oferenta i znany jedynie Oferentowi lub osobie, której Oferent je udostępnił z obowiązkiem zachowania co do tej informacji bezwzględnej poufności (tj. pracownikom i/lub współpracownikom Oferenta odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków oraz uprawnień Oferenta związanych z korzystaniem z Platformy).
 3. Indywidualna Umowa Oferenta – oznacza umowę zawieraną pomiędzy Kontrahentem a Operatorem Platformy na korzystanie z Platformy. 
 4. Konto Oferenta – indywidualny panel administracyjny dostępny pod adresem wskazanym przez Operatora Platformy w celu wprowadzania przez Oferenta danych Oferty i Treści, do którego dostęp Oferenta możliwy jest wyłącznie po każdorazowym podaniu Adresu e-mail Oferenta i Hasła. 
 5. Kontrahent – podmiot gospodarczy, który zawarł z Operatorem Platformy Indywidualną Umowę Oferenta.
 6. Oferent – Kontrahent lub Placówka upoważniona przez Kontrahenta do korzystania w jego imieniu z Usługi za pośrednictwem Platformy, w tym z Konta Oferenta.
 7. Oferta – oferta realizowanych  przez Oferenta świadczeń medycznych lub innych usług  prezentowana Użytkownikom Platformy.
 8. Operator Platformy – oznacza Cenomed Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 9. Pacjent – oznacza Użytkownika Platformy, który rezerwuje Wizytę na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz osoby, którą reprezentuje zgodnie z przepisami prawa lub ma mocy odpowiedniego pełnomocnictwa, której dane osobowe są przekazane do Oferenta za pośrednictwem Platformy.
 10. Placówka – Kontrahent uprawniony osobiście do realizowania oferowanego przez siebie Pacjentom świadczenia lub wynikająca ze struktury organizacyjnej Kontrahenta jednostka organizacyjna świadcząca dla Pacjentów określone świadczenie, określona przez Kontrahenta poprzez miejsce świadczenia usługi na rzecz Pacjenta.
 11. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cenomed.pl, służący Użytkownikom Platformy/Pacjentom do wyszukiwania i porównywania Ofert, dokonywania Umówienia Wizyty oraz umożliwiający jednocześnie wielu Oferentom (w tym konkurencyjnym wobec siebie) prezentowanie Użytkownikom Platformy Ofert oraz umawianie Wizyt.
 12. Płatność On-line – płatność przez Pacjenta za Wizytę poprzez udostępniony na Platformie system płatności elektronicznych prowadzony przez podmiot trzeci. 
 13. Potwierdzenie Umówienia Wizyty – oznacza: 1) wybór przez Pacjenta terminu Wizyty w zintegrowanym z Platformą systemie rezerwacyjnym Placówki albo 2) w braku zintegrowania systemów rezerwacji Placówki z Platformą - potwierdzenie terminu Wizyty przez Placówkę na Koncie Oferenta.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Platformy przez Oferentów.
 15. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, cenniki, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy, reklamy, materiały promocyjne oraz akcje społeczne), w tym również te które mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także nie stanowiące takich utworów oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane na Platformie i rozpowszechniane za pośrednictwem Platformy.
 16. Umówienie – wyrażona poprzez Platformę chęć skorzystania przez Pacjenta z Oferty; Umówienie polega na przekazaniu Placówce danych kontaktowych Pacjenta, danych dotyczących wybranego przez niego świadczenia opisanego w Ofercie oraz miejsca i terminu jego realizacji.
 17. Umowa powierzenia przetwarzania – umowa, o której mowa w § 15 ust. 6 Regulaminu.
 18. Usługi Podstawowe – usługi świadczone przez Operatora Platformy na rzecz Oferenta wskazane w §3 Regulaminu.
 19. Użytkownik Platformy – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Platformy za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, telefonicznie lub na piśmie potencjalnie zainteresowana skorzystaniem osobiście lub przez reprezentowaną przez nią osobę z wybranych świadczeń przedstawionych w Ofertach. 
 20. Wizyta – skonkretyzowane w wyniku Umówienia i potwierdzone przez Placówkę świadczenie, w tym także termin oraz miejsce wykonania świadczenia przez Placówkę.

 

§ 3 Usługi Podstawowe Operatora Platformy

 1. Operator Platformy umożliwia Oferentom, na zasadach określonych w Regulaminie, prezentowanie Ofert w formule „marketplace” w zestawieniu z ofertami innych Oferentów w ramach wyników wyszukiwania przy użyciu systemu informatycznego Platformy, w tym umożliwia wyszukiwanie i/lub porównywanie Ofert przez Użytkowników Platformy według dostępnych na Platformie kryteriów wyszukiwania lub porównania Ofert. 
 2. Operator Platformy świadczy na rzecz Oferentów – za wynagrodzeniem - Usługi w zakresie organizacji procesu Umówień poprzez zintegrowanie sytemu rezerwacyjnego Placówki z Platformą lub - w razie braku integracji sytemu rezerwacji Placówki z Platformą poprzez zamieszczenie informacji o Umówieniu na Koncie Oferenta.
 3. Operator Platformy udostępnia Oferentom możliwość włączenia opcji dokonywania przez Pacjentów przedpłaty za Wizytę na rzecz Oferenta w drodze Płatności On-line.  
 4. Operator Platformy udostępnia Użytkownikom Platformy oraz Oferentom opinie innych Użytkowników Platformy o wykonywanych przez Oferentów świadczeniach.
 5. Operator Platformy publikuje na Platformie Treści o charakterze poradnikowym związane z profilaktyką zdrowotną oraz ochroną zdrowia. 
 6. Operator Platformy zapewnia dostęp Oferenta do Konta Oferenta.
 7. Operator Platformy na podstawie wyboru dokonanego przez Użytkownika Platformy i/lub Pacjenta oraz działając wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Ofercie zobowiązuje się do pośredniczenia pomiędzy Pacjentem a Oferentem w celu Umówienia Wizyty, przy czym Operator Platformy nie odpowiada w jakimkolwiek zakresie za przebieg i realizację Wizyty przez Oferenta na rzecz Pacjenta.
 8. Żadnemu Oferentowi nie przysługuje prawo wyłączności świadczenia Usług przez Operatora Platformy na jego rzecz za pośrednictwem Platformy (korzystanie z Platformy odbywa się na zasadzie usługi typu marketplace). 

 

§ 4 Usługi dodatkowe

    Operator Platformy zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez udostępnienie informacji na Kontach Oferentów o opcji dla Oferentów skorzystania z usług dodatkowych, które mogą być oferowane przez Operatora Platformy w miarę rozwoju funkcjonalności Platformy za wynagrodzeniem oraz na zasadach odrębnie określonych każdorazowo dla usług dodatkowych w odrębnych regulaminach świadczenia takich usług.

 

§ 5 Umówienia Wizyt

 1. Operator Platformy organizuje dostępny dla wszystkich Użytkowników Platformy system Umawiania Wizyt.
 2. W wypadku zintegrowania informatycznego systemu rezerwacyjnego Placówki z Platformą Umówienie Wizyty następuje bezpośrednio przez Pacjenta w systemie informatycznym Platformy i jest odnotowywane bezpośrednio w systemie rezerwacji Placówki oraz Pacjent poprzez system informatycznych Platformy przekazuje swoje dane bezpośrednio do systemu informatycznego Placówki.
 3. W wypadku braku zintegrowania systemów informatycznych Platformy z Placówką, na Platformie wyświetlany jest kalendarz rezerwacyjny prowadzony przez Placówkę służący do wyboru terminu Wizyty przez Użytkowników Platformy , a Placówki zobowiązane są do bieżącego aktualizowania poprzez Konto Oferenta danych o dostępnych terminach Wizyt. Oferent  ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w aktualizacji dostępnych terminów w kalendarzu rezerwacyjnym.
 4. Wybór przez Pacjenta terminu Wizyty i Umówienie odnotowywane jest na Koncie Oferenta wraz z przekazywanymi przez Pacjenta jego danymi. 
 5. Operator Platformy lub system informatyczny Platformy zawiadamia Placówkę e-mailem o pojawieniu się Umówienia na Koncie Oferenta. 
 6. Placówka samodzielnie pobiera z Konta Oferenta informację o Umówieniu oraz dane Pacjenta. 
 7. Operator Platformy może dokonywać rezerwacji Wizyty w Placówce w imieniu Pacjenta telefonicznie. W trakcie procesu Umówienia Wizyty Operator Platformy udostępnia Placówce dane Pacjenta. 
 8. Placówka powinna w miarę możliwości zapewnić dedykowany dla Operatora Platformy numer telefonu lub adres e-mail do powiadomień. 
 9. Placówka zobowiązuje się w dobrej wierze współpracować z Operatorem Platformy w celu Umówienia Wizyty. W razie niemożności niezwłocznego kontaktu z Placówką lub opóźnienia się Placówki w uzgodnieniu terminu Wizyty Operator Platformy zastrzega sobie prawo zaoferowania Użytkownikowi Platformy Umówienia u innego Oferenta lub w innej dostępnej Placówce, a Oferentowi w takim przypadku nie będą przysługiwały wobec Operatora Platformy jakiekolwiek roszczenia czy pretensje związane z realizacją Usług. 
 10. Umówienie odnosi skutek dla Oferenta z chwilą Potwierdzenia Umówienia Wizyty.
 11. Od momentu Potwierdzenia Umówienia Wizyty Oferent jest zobowiązany wobec Pacjenta do należytego wykonania świadczenia wynikającego z Umówienia Wizyty i Oferent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Pacjenta za prawidłową realizację Wizyty.
 12. W razie włączenia przez Oferenta opcji Płatności On-line, jeżeli Pacjent nie wybierze Płatności On-line za Wizytę, płatność za Wizytę następuje w Placówce.
 13. Operator Platformy zawiadamia Oferenta poprzez informację dostępną na Koncie Oferenta o dokonaniu Płatności On-line przez Pacjenta.  Z chwilą zapłaty poprzez Płatność On-line Pacjent i Oferent zawierają umowę świadczenia wybranego przez Pacjenta świadczenia lub usługi.
 14. Placówka zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Operatora Platformy telefonicznie i/lub na adres e-mail:[email protected] o anulowaniu Umówienia lub zmianie terminu albo odwołaniu Wizyty. 
 15. Operator Platformy ma prawo do nawiązywania kontaktu z Użytkownikami Platformy i/lub  Pacjentami w związku z Umówieniami oraz odbytymi lub planowanymi Wizytami, w tym w celu potwierdzenia odbycia Wizyty oraz jej oceny.

 

§ 6 Konto Oferenta i prezentacja Ofert

 1. Operator Platformy świadczy usługę prowadzenia Konta Oferenta dedykowaną indywidualnie każdemu Oferentowi.
 2. Oferent po zalogowaniu się na Koncie Oferenta może samodzielnie wprowadzać dane lub/i dokonywać ich zmian w zakresie zgodnym z Regulaminem oraz pobierać informacje skierowane do Oferenta.
 3. Oferta jest prezentowana na Platformie przez Operatora Platformy wyłącznie w imieniu i na rzecz Oferenta. Postanowienie to należy traktować jako udzielenie przez Oferenta Operatorowi Platformy nieodwołalnego przez czas obowiązywania Indywidualnej Umowy Oferenta upoważnienia do prezentowania na Platformie Ofert Oferenta. 
 4. Operator Platformy - w imieniu własnym - nie sprzedaje ani nie oferuje świadczeń określonych w Ofertach, a jedynie zamieszcza Ofertę na Platformie w imieniu i na rzecz Oferenta zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Oferenta na Koncie Oferenta. Operator Platformy nie jest pośrednikiem sprzedaży świadczeń medycznych ani usług świadczonych przez Oferenta oraz nie jest wykonawcą tych świadczeń lub usług. Odpowiedzialność za wykonanie świadczeń lub usług wobec Pacjenta ponosi Oferent.
 5. Szczegółowe zasady przekazywania, wprowadzania oraz aktualizacji danych na Koncie Oferenta określone są w instrukcji obsługi Konta Oferenta zamieszczonej na Platformie.
 6. Operator Platformy w celu zachowania spójności w prezentowaniu Ofert w zestawieniu z  Oferentami innych Oferentów korzystających z Platformy może określić parametry jakie powinny spełniać Oferty wszystkich Oferentów, w tym: jakiego rodzaju informacje muszą lub mogą zostać zaprezentowane w ramach Oferty, wprowadzić ograniczenia co do zamieszczania określonych informacji lub Treści, wprowadzić limity ilościowe co do zamieszczanych informacji  lub innego rodzaju limity lub wymagania wspólne dla wszystkich Oferentów, a także może określić wymagania co do formy graficznej zamieszczanych informacji.
 7. Zawartość handlowa Oferty jest kształtowana wyłącznie przez Oferenta, a Operator Platformy może jedynie określać sposób prezentowania treści Oferty oraz poprawiać oczywiste błędy ortograficzne, interpunkcyjne lub językowe oraz dostosować ją do wymagań określonych w ust. 6 powyżej, jeżeli nie zmienia to warunków handlowych Oferty. 
 8. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych podanych przez Oferentów przed, w trakcie oraz po zakończeniu procesu tworzenia Oferty oraz przez cały okres świadczenia Usług. 
 9. Po utworzeniu Konta Oferenta Operator Platformy niezwłocznie przekaże Oferentowi dane niezbędne do zalogowania się na jego Konto Oferenta.
 10. Oferent zgadza się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na Adres e-mail Oferenta lub inny wskazany przez Oferenta adres e-mail do powiadomień informacji związanych obsługą techniczną Platformy.
 11. Oferent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Adresu e-mail Oferenta i Hasła. 
 12. Oferent nie może ujawniać Adresu e-mail Oferenta lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 13. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż w/w dane znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Oferent ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora Platformy. 
 14. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Oferenta Adresu e-mail Oferenta lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 15. W przypadku zmiany danych, które są wprowadzone na Koncie Oferenta lub danych prezentowanych w Ofertach, Oferent ma obowiązek niezwłocznie dokonać ich aktualizacji.
 16. Operator Platformy na Koncie Oferenta zamieszcza zestawienia Umówień do akceptacji przez Kontrahenta na potrzeby rozliczenia i wystawienia faktury oraz faktury w formie elektronicznej.

 

§ 7 Polityka cenowa i rabatowa

 1. Kontrahent i Operator Platformy mogą – w granicach każdorazowo dopuszczalnych w przepisach prawa - okresowo ustalać politykę rabatową w stosunku do cen świadczeń prezentowanych w Ofercie Oferenta.
 2. Zasady udzielania rabatów przez Operatora Platformy dla Użytkowników Platformy i/lub Pacjentów od cen świadczeń oferowanych przez Oferenta mogą zostać uzgodnione z Oferentem w drodze opcjonalnej akceptacji przez Oferenta jako usługi dodatkowej, zgodnie z każdorazowo ogłoszonym przez Operatora Platformy regulaminem takiej usługi.
 3. Operator Platformy będzie informował Oferenta o podejmowanych wspólnie z Oferentami - w zakresie dopuszczonym prawem - akcjach promocyjnych, marketingowych lub reklamowych Platformy.
 4. Warunki udziału Oferentów w akcjach, o których mowa w ust. 3 powyżej będą odrębnie uzgadniane z Oferentem w drodze opcjonalnej akceptacji przez Oferenta jako usługi dodatkowej, zgodnie z każdorazowo ogłoszonym przez Operatora Platformy regulaminem takiej usługi.

 

§ 8 Prawa i obowiązki Operatora Platformy

 1. Operator Platformy zobowiązuje się do świadczenia Usług Podstawowych z należytą starannością oraz w sposób niedyskryminujący żadnego z Oferentów.
 2. Operator Platformy zobowiązuje się do prezentowania Oferty Oferenta w systemie informatycznym Platformy w zestawieniu z Treściami własnymi, innych Oferentów lub innych Podmiotów oferujących usługi podobne do Oferenta, w sposób między innymi umożliwiający Użytkownikom Platformy i Pacjentom porównanie i wybór odpowiednich dla nich Ofert.
 3. Operator Platformy nie ponosi wobec Oferenta odpowiedzialności w przypadku braku pozyskania poprzez Platformę Pacjentów, w tym za brak Umówień. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane w ten sposób, że Operator Platformy gwarantuje Oferentowi znalezienie Pacjenta lub doprowadzenie do Wizyty.
 4. Operator Platformy zastrzega sobie prawo uzależnienia publikacji Oferty lub Treści Oferenta od zgodności Oferty oraz Treści z Regulaminem. 
 5. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Oferenta z Platformy w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, przepisami prawa lub zapisami niniejszego Regulaminu;
  2. za szkody wynikające z zawinionego przez Kontrahenta lub Oferenta utraty indywidualnych danych niezbędnych do logowania na Konto Oferenta lub ich pozyskania przez osobę nieuprawnioną z winy Kontrahenta lub Oferenta; zapis nie dotyczy wycieku danych spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem Platformy;
  3. szkody będące wynikiem podania przez Oferenta nieprawdziwych lub niepełnych danych; w/w ograniczenie odpowiedzialności Operatora Platformy nie dotyczy sytuacji wynikłych z błędu Platformy;
  4. realizację przez Oferentów świadczeń określonych w Ofertach na rzecz Pacjentów; w/w ograniczenie odpowiedzialności Operatora Platformy nie dotyczy sytuacji wynikłych z błędu Platformy;
  5. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Oferentów zobowiązań wynikających z Umówionych Wizyt; 
  6. zdolności Oferentów do zaciągania zgodnie z prawem zobowiązań wobec Pacjentów wynikających z Oferty;
  7. za treść Ofert pochodzących od Oferentów;
  8. za treść wszelkich materiałów i informacji pochodzących od Oferentów umieszczonych na Platformie przez Oferenta lub w jego imieniu.
 6. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z wprowadzania przez Operatora Platformy rozwiązań technicznych oraz dostępnych funkcjonalności Platformy.
 7. Operator Platformy zobowiązuje się do niezamieszczania na Platformie oraz w prowadzonych przez Operatora Platformy „social media” własnych opinii lub ocen dyskredytujących Kontrahentów lub Oferentów, z tym zastrzeżeniem, że Operator Platformy może publikować opinie Pacjentów lub Użytkowników Platformy dotyczące Oferentów oraz wykonywanych przez nich świadczeń  oraz może publikować opinie oraz oceny Oferentów publikowane przez inne osoby na forach lub platformach publicznie dostępnych w Internecie oraz może publikować inne publicznie dostępne informacje i Treści.
 8. Operator Platformy ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie ograniczoną do naprawy rzeczywistej szkody, z wyłączeniem odpowiedzialności Operatora Platformy za szkodę polegającą na utraconych przez Oferentów  korzyściach. 
 9. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Treści zawartych na Platformie oraz za Treści pochodzące od innych niż Operator Platformy osób.
 10. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). 
 11. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników Platformy lub Oferentów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Użytkowników Platformy lub Oferentów.
 12. Operator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych na Koncie Oferenta spowodowaną okolicznościami niezawinionymi przez Operatora.
 13. Wszelkie umieszczone przez Oferenta na Platformie Treści, w tym informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Platformy Usługi nie są objęte gwarancją Operatora Platformy, co do ich przydatności, kompletności czy użyteczności dla Oferentów oraz Pacjentów.

 

§ 9 Prawa i obowiązki Oferenta

 1. Oferent ma prawo do rzetelnego wykonania na jego rzecz Usług przez Operatora Platformy, do korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa oraz w razie naruszenia przez Operatora Platformy Regulaminu, do żądania niezwłocznego usunięcia naruszenia.
 2. W razie zaprzestania lub zawieszenia realizowania  całości lub części świadczeń przez Oferenta, Oferent jest zobowiązany do zawiadomienia o tym Operatora Platformy i odpowiedniej zmiany Oferty co najmniej na 14 (czternaście) dni przed takim zamiarem wstrzymania lub zaprzestania realizowania świadczeń. 
 3. Oferent zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w Ofercie danych, które są aktualne, kompletne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
  2. wykonywania z należytą starannością niezbędnych czynności związanych z procesem Umówień (w tym do rezerwacji terminów do czasu Potwierdzenia Umówienia) mających na celu doprowadzenie do Wizyty, w tym do współdziałania z Operatorem Platformy w celu Umówienia i zrealizowania Wizyty na rzecz Pacjenta;
  3. terminowego i należytego wykonania wobec Pacjenta Umówionej Wizyty; 
  4. niezwłocznej rzetelnej aktualizacji danych Oferenta oraz Oferty (w tym nazw świadczeń, cen, wymogów wobec Pacjentów oraz warunków realizacji świadczeń); 
  5. bieżącej aktualizacji informacji o dostępnych terminach do rezerwacji Wizyt;
  6. przekazywania Operatorowi Platformy rzetelnych informacji o wykonanych Wizytach w celu prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia Operatora Platformy;
  7. korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, udostępnioną przez Operatora Platformy instrukcją jej użytkowania, przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, normami społecznymi i moralnymi w tym zgodnie z zasadami współżycia społecznego w Internecie („netykieta”);
  8. korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie dopuszczonego oprogramowania lub urządzeń oraz stosowanie się do zaleceń udostępnianych przez Operatora Platformy dotyczących korzystania z oprogramowania Platformy;
  9. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej, linków do własnych lub osób trzecich stron internetowych oraz niedokonywania jakichkolwiek czynności informatycznych lub wszelkie innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł oraz danych innych Oferentów lub Operatora Platformy lub nieuprawniony dostęp do danych lub funkcjonalności Platformy;
  10. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla Użytkowników Platformy, innych Oferentów i/lub dla Operatora Platformy oraz nienaruszający praw innych Oferentów oraz Operatora Platformy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych oraz dóbr osobistych Użytkowników Platformy i/lub Pacjentów oraz przysługujących im praw, w tym praw autorskich, znaków towarowych oraz własności przemysłowej.
 4. Oferentowi nie wolno w szczególności:
  1. zamieszczać w Treściach danych kontaktowych do Oferenta oraz linków do stron internetowych Oferenta inaczej niż w sposób uprzednio uzgodniony z Operatorem Platformy w celu umożliwienia realizacji Wizyty przez Pacjenta po jej Umówieniu;
  2. dostarczać na Platformę: Treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, nieprawdziwych, obraźliwych, rasistowskich, dyskryminacyjnych, mających charakter zniesławiający bądź takich, które mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje, wulgarnych, obscenicznych, o charakterze seksualnym, erotycznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, Treści, które popierałyby w jakikolwiek sposób radykalne postawy społeczne lub głosiłyby takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także Treści które propagowałyby w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem używanie narkotyków, środków odurzających lub alkoholu, zawierałyby linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających odnośniki do innych niż Platforma serwisów, sklepów internetowych, porównywarek, czy wyszukiwarek usług lub towarów, Treści, które zawierałyby informacje stanowiące wynik porozumienia z Użytkownikami Platformy i/lub innymi Oferentami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym innych Oferentów, a także treści mogących w inny sposób szkodzić reputacji lub interesom Platformy lub innych Oferentów;
  3. zamieszczać przez Oferenta na Platformie Treści naruszających prawa autorskie uprawnionych podmiotów, objętych ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  4. zamieszczać Treści zawierających opinie lub oceny własne Kontrahenta lub Oferenta lub osób trzecich, dotyczących Kontrahentów lub Oferentów oraz Operatora Platformy, jak również Oferent nie może dyskredytować kompetencji lub działania innych Kontrahentów, Oferentów lub Operatora Platformy;
  5. oferować na Platformie usług lub produktów, którymi obrót jest prawnie zakazany lub, co do których Oferent nie posiada wymaganych prawem koncesji, zgód, zezwoleń lub rejestracji;
  6. pobierać opłat od osób trzecich za udostępnienie w ramach Oferty publikowanej na Platformie ofert osób trzecich, z wyjątkiem gdy osoby te świadczą swoje usługi w ramach grupy spółek, do której należy Oferent lub na podstawie umowy, na podstawie której usługi świadczone są pod znakiem towarowym lub nazwą Oferenta albo działaniem Oferenta jako organizatora świadczenia tych usług;
  7. zamieszczać na Koncie Oferenta nieuzgodnionych z Operatorem Platformy materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych oraz wysyłać z użyciem Platformy takich materiałów do Pacjentów;
  8. prowadzić w ramach Platformy jakiejkolwiek aktywności mogącej stanowić: (i) nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (ii) czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (iii) działania naruszające wszelkie zakazy lub nakazy wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  9. podejmować jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Oferenta, jak również nie wolno ingerować w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Platformy z wyjątkiem uzgodnionego z Operatorem Platformy zakresu związanego z integracją systemu rezerwacyjnego Placówki z Platformą;
  10. modyfikować w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez innych Oferentów, Użytkowników Platformy i/lub Operatora Platformy;
  11. wykorzystywać jakichkolwiek programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Platformy, używać botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Platformy lub wpływających na jej funkcjonowanie lub oprogramowania umożliwiającego nieuprawniony dostęp do bazy danych Operatora Platformy; 
  12. wykorzystywać Platformy niezgodnie z prawem lub Regulaminem.
 5. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki korzysta z Platformy i za wszelkie czynności podejmowane przez Oferenta lub inne osoby, za których działania lub zaniechania ponosi on odpowiedzialności oraz za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w tym za szkody i/lub inne uszczerbki doznane przez Użytkowników Platformy, innych Oferentów, Operatora Platformy lub osoby trzecie;
  2. wszelkie informacje, dane i Treści zamieszczane na Platformie pochodzące od Oferenta;
  3. za wszelkie szkody wywołane niezgodnym z Regulaminem działaniami lub zaniechaniami Oferenta w ramach korzystania Usług lub z Platformy, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej, ujawnienie lub naruszenie w inny sposób danych osobowych lub danych chronionych, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa innych podmiotów, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. 
 6. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Operatora Platformy z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw (w tym praw do Treści) wynikających z korzystania przez Oferenta z Usług lub z Platformy w sposób naruszający prawo lub postanowienia Regulaminu, Oferent zobowiązuje się wstąpić w taki spór w miejsce Operatora Platformy – a gdyby to nie było możliwe – przystąpić po stronie Operatora Platformy do takiego sporu oraz udzielać Operatorowi Platformy wszelkiej wymaganej pomocy, a także Oferent zobowiązany jest również – w razie zasadności takich roszczeń i/lub pretensji skierowanych do Operatora Platformy w związku z działaniami i/lub zaniechaniami Oferenta w zakresie korzystania Usług lub z Platformy do zaspokojenia powyższych roszczeń niezwłocznie i w całości w miejsce Operatora Platformy lub do doprowadzenia w inny prawnie dopuszczalny sposób do tego, że osoby których prawa zostały naruszone nie będą dochodziły od Operatora Platformy jakichkolwiek roszczeń lub pretensji. 
 7. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji o realizowanych świadczeniach wskazanych w Ofertach, w szczególności za ich dostępność, dostępne do Umówienia terminy Wizyt, możliwość realizacji, sposób realizacji, rzetelność w realizacji a także podaną cenę. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Operatora Platformy z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu niezgodności podanych informacji na temat świadczeń realizowanych przez Oferenta, Oferent zobowiązuje się ponieść z tego tytułu pełną odpowiedzialność i zwolnić Operatora Platformy z odpowiedzialności z tego tytułu. 
 8. Oferent ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Platformy przy pomocy ważnego Adresu e-mail Oferenta i Hasła. 
 9. Oferent zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w celu ochrony Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych oraz do niezwłocznego zawiadomienia Operatora Platformy o dostępie do Hasła osób nieupoważnionych. 
 10. Koszty korzystania przez Oferenta ze środków komunikacji elektronicznej, urządzeń oraz usług transmisji danych niezbędnych do korzystania z Platformy (np. koszty dostępu do Internetu) ponosi w całości wyłącznie Oferent wg taryfy stosowanej przez dostawcę danych środków, urządzeń lub usług transmisji danych.

 

§ 10 Uprawnienia Operatora Platformy w razie naruszenia Regulaminu

 1. Operator Platformy uprawniony jest do odmowy prezentowania w ramach Platformy jakichkolwiek Treści lub Oferty, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą naruszyć przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź obrażać uczucia, w tym uczucia religijne. 
 2. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zablokowania (zawieszenia) publikacji Oferty, możliwości korzystania z Platformy lub jej poszczególnych funkcjonalności lub też z Konta Oferenta i wezwania Oferenta do usunięcia naruszenia w przypadkach, gdy:
  1. Operator Platformy stwierdzi istnienie prawdopodobieństwa, że Oferent narusza prawo lub Regulamin, 
  2. Operator Platformy uzyska wiadomość o bezprawnym charakterze Oferty, działalności Oferenta, lub Treści pochodzących od Oferenta, 
  3. działania lub zaniechania Oferenta mogą wywierać negatywny wpływ na dobre imię, interesy, postrzeganie rynkowe Operatora Platformy lub w inny sposób naruszają prawa lub prawnie chronione interesy Operatora Platformy lub 
  4. Oferent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Operatora Platformy za Usługi przez okres dłuższy niż 14 dni. 
 3. Jeżeli Oferent nie usunie naruszenia w ciągu 14 dni od doręczenia mu przez Operatora Platformy wezwania do usunięcia naruszenia to Operator Platformy ma prawo usunąć z Platformy Ofertę, Treści Oferenta oraz Konto Oferenta. 
 4. W przypadku stwierdzenia przez Operatora Platformy, że dany Oferent zamieścił na Platformie Ofertę lub Treści niezgodne z Regulaminem Operator Platformy jest uprawniony do:
  1. usunięcia (ze skutkiem natychmiastowym) Oferty i/lub Treści, których dotyczyło naruszenie i/lub;
  2. wezwania Oferenta do zmian w Ofercie lub Treściach w celu ich zgodności z Regulaminem, i/lub
  3. w razie rażącego lub powtarzającego się naruszenia, zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Oferenta, lub usunięcia lub zablokowania Konta Oferenta, którego dotyczyło naruszenie.
 5. Operator Platformy niezwłocznie zawiadomi Oferenta o wykryciu nieprawidłowości dotyczących Ofert i/lub Treści Oferenta.

 

§ 11 Warunki techniczne korzystania z Platformy 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Platformy są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox w najnowszej wersji; przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript. 
 2. W celu korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W celu uzyskania możliwości realizacji Umówienia oraz doprowadzenia do Wizyty Oferent powinien posiadać odpowiednie urządzenie oraz możliwość wykonywaniu oraz odbierania połączeń telefonicznych. 
 4. Na wydzielonych częściach stron Platformy mogą być prezentowane przez Operatora Platformy linki, materiały oraz prezentacje (banery lub powierzchnie reklamowe) zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Operatora Platformy Usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 12 Prawa autorskie

 1. Na potrzeby wykonywania Usług Oferent udziela Operatorowi Platformy niewyłącznej licencji na korzystanie z zamieszczonych na Platformie informacji i danych, w tym Treści, tj.: nazw Oferenta, logotypów, znaków towarowych, zdjęć, opisów, prezentacji, grafiki, cenników oraz innych materiałów wykorzystanych w Ofercie lub zamieszczonych na Koncie Oferenta Treści do prezentacji Oferenta i realizowanych przez niego świadczeń, dostarczonych przez Oferenta lub wytworzonych przez Operatora Platformy w oparciu o materiały i dane Oferenta. Udzielenie licencji zostało uwzględnione w ekonomicznej wartości wynagrodzenia za świadczenie Usług przez Operatora Platformy należnego Operatorowi Platformy. 
 2. Z chwilą udostępnienia przez Oferenta jakichkolwiek Treści, o których mowa w ust. 1 Operator Platformy nabywa uprawnienie do korzystania ze wszelkich takich informacji, danych, materiałów i innych Treści, w tym w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w czasie obowiązywania Indywidualnej Umowy Oferenta, w sposób nieograniczony terytorialnie (nieograniczona terytorialnie), w ramach pól eksploatacji wskazanych w Regulaminie, w celu marketingu i reklamy Platformy, Operatora Platformy, Oferentów, realizowanych przez Oferentów Świadczeń. 
 3. Poprzez zamieszczenie tych Treści lub zlecenie ich zamieszczenia w imieniu Oferenta Oferent upoważnia Operatora Platformy do wprowadzenia ich na Platformę i ich publikacji.
 4. Oferent oświadcza, że wszelkie dostarczone przez Oferenta Treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę na zamieszczenie w Ofercie lub Treściach wizerunku oraz imion i nazwisk lekarzy oraz osób wykonujących usługi, które zostały opublikowane na Platformie.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej udzielana jest w następującym zakresie (pola eksploatacji):
  1. wprowadzenie do pamięci komputera, utrwalenie na nośniku cyfrowym, zamieszczenie na stronie internetowej Platformy, zamieszczanie w artykułach lub materiałach publikowanych w „social mediach” Operatora Platformy oraz materiałach marketingowych i reklamowych;
  2. utrwalenie i zwielokrotnianie utworu wszelkimi technikami – wytwarzanie egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej, w tym także techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową, na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych; 
  3. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej;
  4. rozpowszechniania, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz innych sieci telekomunikacyjnych w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w innych mediach oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania na stronach internetowych.
 6. Operator Platformy jest uprawniony do dalszego udzielania bezpłatnej licencji (udzielania sublicencji) wyłącznie w zakresie uzasadnionym działaniem Platformy i promowaniem Platformy na korzystanie z zamieszczonych na Platformie informacji i danych. 
 7. Operator Platformy nie może dokonywać modyfikacji, przeróbek lub zmian przedmiotów licencji, z wyjątkiem informatycznego dostosowania przedmiotów licencji do formatu, wymagań graficznych oraz standardów publikacji obowiązujących na Platformie. 
 8. Operator Platformy może łączyć Treści pochodzące od Oferenta z innymi Treściami w celu promowania Platformy oraz Usług.
 9. Operator Platformy uznaje i zgadza się, że Oferent zachowuje wszelkie prawa oraz własność przedmiotów licencji.
 10. Oferent zapewnia i gwarantuje, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencje do wszystkich materiałów umieszczanych przez niego lub na jego zlecenie na Platformie, w tym wszystkich takich Treści, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Oferent oświadcza ponadto, iż jest uprawniony do korzystania ze znaków towarowych i wszelkich innych elementów zawartych w zamieszczanych przez siebie materiałach. Posiadane przez Oferenta uprawnienia umożliwiają Operatorowi Platformy korzystanie z takich materiałów, informacji i danych oraz wszelkich innych Treści zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem. Dodatkowo Oferent zapewnia i gwarantuje, że wykorzystanie ww. Treści i materiałów nie będzie stanowiło naruszenia prawa osób trzecich
 11. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Platformy wszelkich Treści od niego pochodzących.
 12. W przypadku powzięcia przez Oferenta lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Platformy jakichkolwiek Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) lub przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Oferent lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem Platformy na adres mailowy [email protected].
 13. W treści zgłoszenia naruszenia należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego w/w zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Platformy.
 14. W przypadku, gdy w wyniku umieszczenia przez Oferenta lub na jego zlecenie w ramach Platformy Treści, dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Operatora Platformy działającego w zaufaniu do oświadczeń i zapewnień Oferenta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Oferent jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej przez Operatora Platformy w związku z tym naruszeniem. 
 15. Wszelkie prawa do Platformy, w tym między innymi prawa autorskie do wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych oraz tekstowych strony Platformy, wszelkie znaki towarowe, logotypy Operatora Platformy, a także prawo do nazwy Platformy, które zostały udostępnione Oferentowi przez Platformę podlegają ochronie prawnej i są własnością Operatora Platformy lub Operator Platformy posiada do nich odpowiednie licencje, na podstawie których są one udostępniane Kontrahentowi lub Oferentowi w zakresie opisanym w Regulaminie wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do skorzystania przez niego z Usług lub z Platformy. Kontrahenci i Oferenci potwierdzają, że nie nabywają żadnych praw własności intelektualnej do Platformy ani prezentowanych na Platformie Treści od nich nie pochodzących.
 16. W odniesieniu do Treści udostępnionych na Platformie przez Operatora Platformy podlegają one ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich bez uprzedniej zgody Operatora Platformy. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Platformy jest zabronione.
 17. Oferent nie może wykorzystywać Treści innych Oferentów lub Użytkowników Platformy publikowanych na Platformie. 

 

§ 13 Przerwy w działaniu Platformy 

 1. Operator Platformy jest uprawniony do przerw w dostępności i korzystaniu z Platformy, w szczególności, lecz niewyłącznie, gdy jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, usunięcia awarii, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Operatora Platformy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich);
  3. działania lub zaniechaniami Oferentów lub Użytkowników Platformy.
 2. Operator Platformy nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Platformy (lub jej poszczególnych części).
 3. W przypadku wystąpienia awarii i/lub błędów technicznych spowodowanych sprzętem bądź oprogramowaniem, Operator Platformy będzie podejmował celowe działania pozwalające na przywrócenie działania Platformy oraz dostępności Usług oraz ewentualnie inne czynności w celu jak największego ograniczenia ich skutków dla Oferentów. 
 4. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach będą w miarę możliwości umieszczane na stronie internetowej Platformy.
 5. Planowane przerwy techniczne związane z konserwacją oraz prawidłowym utrzymaniem Platformy będą w miarę możliwości podejmowane w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Oferentów.

 

§ 14 Reklamacje Oferenta 

 1. Oferent ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Platformy lub świadczeniem Usług przez Operatora Platformy.
 2. Składane przez Oferenta reklamacje powinny być udokumentowane (np. zrzut ekranu) lub w przypadku błędnego działania Usługi możliwe do powtórzenia, dokumentując okres, w którym wystąpiło pogorszenie usługi lub jej błędne działanie. Oferent może zgłaszać reklamację na adres e-mail: [email protected] Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Platformy zwróci się do Oferenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Oferent podaje w szczególności swoją nazwę oraz zawiera opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 4. Operator Platformy rozpatruje reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Operatora Platformy. 
 5. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie, w szczególności w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), Operator Platformy zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w zdaniu poprzednim - o nie więcej niż kolejne 14 dni - i powiadomi o tym reklamującego e-mailem w  pierwotnym terminie na rozpoznanie reklamacji, wskazując przyczyny niemożności rozpoznania reklamacji.
 6. Operator Platformy zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Oferentów, które dotyczą kwestii wymienionych w rozporządzeniu mogą być składane w sposób tożsamy z reklamacjami opisany powyżej z dopiskiem „Skarga”. 
 7. Operator Platformy wskazuje, że przedmiotem reklamacji może być między innymi zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Podstawowych w sytuacjach określonych w Regulaminie. 
 8. W przypadku, gdy w wyniku rozpoznania reklamacji Operator Platformy dokona cofnięcia ograniczenia, zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Oferenta, wówczas niezwłocznie przywróci Oferentowi dostęp do Usług oraz Platformy.

 

§ 15 Polityka prywatności; Dane osobowe

 1. Wszelkie szczegółowe postanowienia, kwestie oraz wyjaśnienia dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z Usług i/lub z dostępem do Platformy umieszczone zostały w dokumencie „POLITYKA PRYWATNOŚCI” w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie głównej Platformy. 
 2. Oferent przystępując do korzystania z Platformy potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi informacjami podanymi przez Operatora Platformy w „POLITYCE PRYWATNOŚCI”. 
 3. Dodatkowe informacji na temat polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected].
 4. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Platformy i/lub Pacjentów udostępnionych Oferentowi przez Operatora Platformy w celu realizacji Umówienia i rezerwacji Wizyty Oferent będzie odrębnym i niezależnym od Operatora Platformy administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją świadczenia określonego w Ofercie. 
 5. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Platformy i/lub Pacjentów w zakresie usługi ich przechowywania, wysyłania wiadomości SMS i e-mail o terminie świadczenia lub informujących o odwołaniu terminu Wizyty Operator Platformy może działać jako podmiot przetwarzający dane osobowe (w rozumieniu art. 28 RODO) w imieniu i na zlecenie Oferenta. 
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Operatora Platformy danych osobowych w imieniu Oferenta w zautomatyzowanym systemie informatycznym rezerwacji i/lub zakupu przez Pacjenta świadczeń Oferenta zautomatyzowanego reguluje zawierana odrębnie Umowa powierzenia przetwarzania.

 

§ 16 Zmiany regulaminu

 1. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
 2. Operator Platformy może dokonać zmiany Regulaminu (lub wprowadzić nowy Regulamin) w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie Usług lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora Platformy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiany zasad, sposobu lub zakresu świadczenia Usług lub zasad funkcjonowania Platformy spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie), biznesowymi, funkcjonalnymi, strategicznymi;
  3. zmiana zasad, zakresu lub sposobu świadczenia Usług lub zasad funkcjonowania Platformy, poprzez wprowadzenie dodatkowych usług, nowych funkcjonalności Platformy, modyfikację lub wycofanie przez Operatora Platformy dotychczasowych Usług lub funkcjonalności Platformy w całości lub w jakiejkolwiek części;
  4. zmiana profilu działalności Operatora Platformy;
  5. zmiany polityki produktowej Operatora Platformy;
  6. zmiany Operatora Platformy.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator Platformy poinformuje o zmianach Regulaminu, w tym o zakresie zmian oraz udostępni tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany z oznaczeniem daty jego wejścia w życie poprzez publikację na Platformie oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na Adres e-mail Oferenta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Oferent mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 15 dni od dnia przesłania Oferentowi wiadomości e-mail z informacją o zmianie Regulaminu. Okres wejścia w życie zmian Regulaminu może być dłuższy niż 15 dni, jeżeli jest to konieczne, aby umożliwić Oferentom wprowadzenie dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian Regulaminu. W takim przypadku ten dłuższy okres będzie wskazany w powiadomieniu o zmianie Regulaminu.
 5. Jeżeli Oferent nie zgadza się na zmiany Regulaminu ma prawo rozwiązać Indywidualną Umowę Oferenta oraz zakończyć korzystanie z Usług i Platformy składając stosowne oświadczenie w tym przedmiocie w ciągu okresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Rozwiązanie takie staje się skuteczne z upływem terminu na wejście w życie zmian Regulaminu wskazanego zgodnie z ust. 3 powyżej. 
 6. Treść Regulaminu może zostać w każdej chwili pobrana z Platformy przez Oferenta i utrwalona poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie.
 7. Korzystanie przez Oferenta z Usług lub funkcjonalności Platformy po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację. Operator Platformy może wskazać dłuższy niż 15 dni termin wejścia w życie zmian Regulaminu w celu umożliwienia Oferentom wprowadzenie dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian Regulaminu. 
 8. Zmiany Regulaminu mogą wejść w życie przed upływem okresów wskazanych w ust. 3 powyżej, jeżeli zmiany te wynikają z obowiązku nałożonego przepisami prawa na Operatora Platformy, które zobowiązany jest wykonać przed upływem terminów wskazanych w ust. 3 powyżej lub też Operator Platformy musi zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług lub funkcjonowania Platformy, Użytkowników Platformy lub Oferentów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 

§ 17 Informacja o ryzykach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Operator Platformy niniejszym informuje o następujących możliwych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Operatora Platformy w ramach Platformy (przy czym mają one głównie związek z korzystaniem przez Oferenta w celu skorzystania z Usług z sieci Internet, nie zaś z samymi Usługami): 
  1. piractwo komputerowe,
  2. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną (spam),
  3. złośliwe oprogramowanie (malware), w szczególności wirus, robak, trojan, spyware, wabbit, keylogger, rootkit,
  4. łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracing), łamanie haseł (w tym phishing),
  5. podsłuch komputerowy (sniffing),
  6. rozszyfrowywanie danych (kryptoanaliza),
  7. działania hakerów, 
  8. inne, co do których szczegółową wiedzę można pozyskać w powszechnie dostępnych materiałach internetowych. 
 1. W celu ograniczenia powyższych ryzyk związanych z korzystaniem z Usług, Oferent powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, które łączy z Internetem (w tym m.in. komputer typu desktop, laptop, tablet, smartfon), w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto Oferent powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywający obecność wirusów w wiadomościach e-mail oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.
 2. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Oferenta, wskutek zagrożeń występujących w Internecie.

 

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany. Strony poddają się wyłącznej właściwości polskich sądów w zakresie wszelkich sporów lub spraw wynikających z postanowień Regulaminu lub z nimi związanych.
 2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, w tym w sposób wskazany w § 14 Regulaminu oraz zgodnie z ust. 3  poniżej, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Operatora Platformy.
 3. Operator Platformy może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Oferentem za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Operatora Platformy oraz przez Oferenta zgody na mediację. W przypadku zwrócenia się Oferenta do Operatora Platformy z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Operatora Platformy, mediacja będzie prowadzona przez mediatora: Tomasz Maliński oraz Małgorzata Myszkin-Wojciechowska, zgodnie z regulaminem mediacji stosowanym przez Centrum Mediacji Lewiatan. Każda Strona ponosić będzie połowę całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez mediatora. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są pod adresem: www.cammediacje.pl.
 4. Operator Platformy ma dostęp do następujących danych Kontrahenta: danych wskazanych w Indywidualnej Umowie Oferenta, w tym danych identyfikujących Kontrahenta, Oferenta i Placówkę, danych zamieszczonych na Platformie oraz danych zamieszczonych w ramach Konta Oferenta, danych o Wizycie i świadczeniach realizowanych przez Oferenta na rzecz Pacjenta, danych o wartości zrealizowanych świadczeń na rzecz Pacjentów, danych dotyczących zrealizowanych i anulowanych Wizyt.
 5. Kontrahent ma dostęp tylko do danych Pacjentów niezbędnych do Umówienia Wizyty i jej wykonania oraz do danych dotyczących czynności Operatora podejmowanych w związku Umówieniem Wizyty i jej zrealizowaniem. Operator Platformy nie ma obowiązku udostępnienia Kontrahentowi innych danych zbieranych przez Operatora Platformy w związku z działaniem Platformy, które są dostępne tylko dla Operatora Platformy.
 6. Operator Platformy może umożliwić odpłatny dostęp do niektórych danych statystycznych oraz lead-ów. 
 7. Dane statystyczne mogą być przechowywane przez Operatora Platformy także po rozwiązaniu Indywidualnej Umowy Oferenta. 
 8. Dostęp Operatora Platformy do danych osobowych Kontrahentów określa Polityka Prywatności. 

 

© 2021 Cenomed. All rights reserved.