Facebook Pixel

Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników portalu cenomed.pl

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem portalu www.cenomed.pl jest CENOMED Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ul. Altowa 6, 02-386 Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000608971, REGON: 364010338, NIP: 9512409323, o kapitale zakładowym 5.000 PLN; poczta elektroniczna: bok@cenomed.pl; (dalej jako: Operator lub – zamiennie - Cenomed).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem na rzecz Użytkowników Usług.
 3. Regulamin jest udostępniony nieprzerwanie Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem domenowym: cenomed.pl/strona/regulamin. Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać oraz zapisać Regulamin w pamięci komputera w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk.
 4. Treść Regulaminu dostępna jest dla Użytkownika nieprzerwanie przez cały okres korzystania z Portalu, w tym także przed zawarciem umowy o świadczenie za pomocą Portalu Usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną); przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią. Korzystanie z Portalu oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Dodatkowo Użytkownik może być odrębnie poproszony, w trakcie korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, do potwierdzenia tej okoliczności w sposób dostępny na Portalu. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się oraz akceptacji postanowień Regulaminu jest dobrowolne, niemniej jednak jest to konieczne w celu skorzystania z niektórych Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu.
 5. Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Portalu, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Portal podlegają ochronie prawnej i są własnością Operatora lub Operator posiada uprawnienie do ich zgodnego z prawem wykorzystywania.
 6. W ramach Portalu, Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku uruchomienia za Portalu funkcjonalności w postaci prowadzenia dla Użytkownika usługi założenia i prowadzenia konta (Panelu Pacjenta) umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dot. tej usługi zostanie zawarta  pomiędzy Użytkownikiem i Partnerem z chwilą rejestracji Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora dla usługi Panelu Pacjenta; w przypadku innych Usług przystąpienia do wykonania przez Użytkownika pierwszej czynności w ramach funkcjonalności/informacji dostępnych na Portalu, w szczególności poprzez rozpoczęcie podania kryteriów wyszukiwania Świadczeń, zaś – w razie nieokreślenia przez Użytkownika kryteriów wyboru Świadczenia - z chwilą kliknięcia przycisku wyboru oznaczonego jako „UMÓW SIĘ” widocznego przy danych dot. Partnera nawiązany zostanie pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem stosunek prawny dot. świadczenia Usług. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Portalu w sposób wskazany w niniejszym postanowieniu. 

§ 2 Definicje

 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania zgłoszenia chęci skorzystania z Oferty prezentowanej na Portalu przez Partnera.
 2. Hasło - oznacza ustalony ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalany w systemie informatycznych Portalu przez Użytkownika i znany jedynie Użytkownikowi na potrzeby zalogowania się do Panelu Pacjenta (o ile taka funkcjonalność będzie udostępniona na Portalu) i korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach Panelu Pacjenta.
 3. Newsletter - świadczona przez Cenomed - pod warunkiem uprzedniego jej uruchomienia w ramach funkcjonalności Portalu  - na rzecz Użytkownika jedna z Usług, za pomocą której Użytkownik może otrzymywać od Cenomed, za wyraźną zgodą Użytkownika, w formie elektronicznego biuletynu informacyjnego, na Adres e-mail Użytkownika lub na inny podany przez Użytkownika adres e-mail, cykliczne informacje w szczególności o Operatorze, Partnerach, Ofertach, Świadczeniach w tym nowościach i promocjach, wiadomości z branży medycznej, prezentacje;
 4. Oferta - prezentowana Użytkownikom za pośrednictwem Portalu w ramach świadczenia Usług informacja o Świadczeniach realizowanych przez Partnera (w tym również przez prowadzoną przez niego Placówkę) na rzecz Użytkowników obejmująca m. in. lecz niewyłącznie nazwę Świadczenia (w tym jego wariant), cenę za zrealizowanie Świadczenia, miejsce zrealizowania Świadczenia (w szczególności Placówkę) oraz inne dane związane ze Świadczeniem; oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 oraz art. 661 Kodeksu Cywilnego będąc jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy dot. realizacji przez Partnera wybranego Świadczenia.
 5. Opinia – pisemne wyrażenie opisowej opinii na Portalu przez Użytkownika oraz wystawienie oceny (w skali od 1 do 5) dla wybranego Partnera i/lub realizowanego przez niego Świadczenia.
 6. Panel Pacjenta – prowadzona przez Operatora na rzecz Użytkownika – o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona na Portalu dla Użytkowników - usługa założenia oraz prowadzenia indywidualnego konta dla Użytkownika dostępnego pod adresem wskazanym przez Operatora, do którego dostęp możliwy będzie po uruchomieniu takiej funkcjonalności na Portalu, wyłącznie po każdorazowym podaniu Adresu e-mail Użytkownika i Hasła i za pośrednictwem którego Użytkownik będzie mógł korzystać z funkcjonalności każdorazowo udostępnianych przez Operatora (w tym m in. wszystkich lub niektórych z nich: lista wizytówek lekarzy/Placówek, lista miejsc oraz dat zrealizowanych Świadczeń, lista ulubionych Partnerów i/lub Placówek, możliwość zadawania pytań osobom realizującym Świadczenia oraz zapoznawania się z odpowiedziami, wprowadzenie i modyfikowanie danych Użytkownika, i in.); 
 7. Partner – przedsiębiorca, który prezentuje Ofertę dot. realizowanych przez niego Świadczeń na Portalu, współpracujący z Cenomed na podstawie odrębnej umowy o współpracy w ramach Portalu;
 8. Placówka – miejsce realizowania przez Partnera Świadczeń na rzecz Użytkowników definiowane m.in. przez nazwę, adres, numer telefonu;
 9. Portal – prowadzony przez Operatora wyspecjalizowany serwis internetowy dostępny pod adresem: www.cenomed.pl o charakterze informacyjnym, będący platformą służącą dostarczaniu Użytkownikom materiałów w postaci elektronicznej, informacji lub cenników dotyczących Świadczeń, prezentacji Ofert, w tym opisów Świadczeń oraz Partnerów i/lub Placówek realizujących Świadczenia. Portal służy również do wyszukiwania i porównywania cen Świadczeń w zadanej lokalizacji. Zawiera listę Świadczeń uporządkowanych w kategoriach. Dla każdego ze Świadczeń w katalogu Portal prezentuje listę Partnerów, którzy realizują dane Świadczenie – wraz z podaniem ceny, danych teleadresowych i innych szczegółów dot. danej oferty. Ponadto Portal umożliwia także - na podstawie informacji i danych prezentowanych na Portalu oraz w sposób dostępny w ramach funkcjonalności Portalu - ustalenie pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem zasad realizacji Świadczenia. Portal nie realizuje Świadczeń prezentowanych w ramach Ofert przez Partnerów.
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 11. Strony - Operator i Użytkownik.
 12. Świadczenia – świadczenia zdrowotne (w tym usługi zdrowotne i medyczne), w tym również te, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, będące w aktualnej ofercie handlowej Partnerów oraz przedstawione w Ofercie i przez nich zrealizowane na rzecz Użytkownika, z którym Użytkownik zawarł odrębną umowę o wykonanie Świadczenia; zakres Świadczeń może obejmować w szczególności badania diagnostyczne, a także konsultacje medyczne (w tym konsultacje wyników badań diagnostycznych i/lub konsultacje lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne) dla Użytkownika (w tym realizowane przy jednoczesnej obecności Użytkownika oraz osoby realizującej Świadczenia i/lub poprzez kontrakt on-line i/lub poprzez konsultację telefoniczną);
 13. Treść (Treści)- elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, zdjęcia, filmy (np. zdjęcia i opisy Partnerów, Świadczeń, oceny i komentarze Użytkowników, itp.), w tym również te, które mogą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także nie stanowiące takich utworów, a także Opinie Użytkowników, a ponadto wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane i/lub rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu przez Cenomed, Partnerów i lub Użytkowników albo inne osoby korzystające z Portalu.
 14. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami zawarta na czas nieokreślony, w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.
 15. Usługa - udostępnianie przez Operatora za pośrednictwem Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie i realizowanych na rzecz Użytkownika i na jego wniosek funkcjonalności takich jak:
  1. możliwość uzyskiwania informacji o Ofertach Partnerów, w tym dot. Świadczeń;
  2. możliwość wyszukiwania oraz przeglądania, a także porównywania konkretnych Ofert w/g zadanych przez Użytkownika kryteriów wyszukiwania oraz uzyskania o nich informacji;
  3. możliwość wydawania, w tym zamieszczenia przez Użytkownika Opinii na Portalu na temat wybranego Partnera i/lub Placówki i/lub realizowanego przez niego Świadczenia;
  4. możliwość zapoznawania się z Opiniami innych Użytkowników;
  5. możliwości zgłoszenia chęci skorzystania z wybranej Oferty i opisanego w niej Świadczenia, w tym rozpoczęcie procesu ustalenia zasad realizacji i rezerwacji danego Świadczenia;
  6. możliwość zapoznawania się z Treściami opublikowanymi na Portalu przez Operatora i/lub Partnerów, w szczególności opublikowanych w sekcji (na podstronie) pn. „Poradnik”, a ponadto oraz jednoczenie w przypadku udostępnienia przez Operatora takich funkcjonalności Portalu (o czym Operator będzie każdorazowo informował na stronie internetowej Portalu lub w inny sposób ustalony w Regulaminie dla zmian Regulaminu), także następujące Usługi:
  7. możliwości otrzymywania na Adres e-mail Użytkownika, Newslettera;
  8. usługa polegające na założeniu oraz prowadzeniu dla Użytkownika Panelu Pacjenta oraz dostępu do funkcjonalności Portalu realizowanych w ramach Panelu Pacjenta;
  9. usługa polegająca na umożliwieniu bezpośrednio na Portalu - za pomocą udostępnionych kalendarzy - sprawdzenia wolnych terminów na Świadczenia dostępne u danego Partnera i/lub w Placówce;
  10. usługa polegająca na automatycznym i bezpośrednio z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych na Portalu umożliwieniu Użytkownikowi dokonania rezerwacji terminu i miejsca Świadczenia u wybranego Partnera i/lub w wybranej Placówce,
  11. usługa umożliwiająca Użytkownikowi zainicjowanie na Portalu dokonania zapłaty ceny za Świadczenie, przy czym sama załata będzie realizowana za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów umożliwiających płatności online.
 16. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki Regulaminu i uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora Portalu oraz korzystająca z Portalu w zakresie udostępnionych jej przez Cenomed funkcjonalności za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator są następujące: posiadanie komputera lub innego urządzenia zapewniającego połączenie z siecią Internet, dostęp do sieci Internet; zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera; przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych na Portalu, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash.
 2. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) na dowolnym serwerze.
 3. W celu uzyskania możliwości skorzystania z Usługi, o której mowa w pkt 12 ppkt 5.) Użytkownik powinien także posiadać odpowiednie urządzenie oraz możliwość wykonywaniu oraz odbierania połączeń telefonicznych.

§ 4. Informacje o ryzykach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Cenomed niniejszym informuje o następujących możliwych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Operatora w ramach Portalu (przy czym mają one głownie związek z korzystaniem przez Użytkowników w celu skorzystania z Usług z sieci Internet, nie zaś z samymi Usługami):
  1. piractwo komputerowe,
  2. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną (spam),
  3. złośliwe oprogramowanie (malware), w szczególności wirus, robak, trojan, spyware, wabbit, keylogger, rootkit,
  4. łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracing), łamanie haseł (w tym phishing),
  5. podsłuch komputerowy (sniffing),
  6. rozszyfrowywanie danych (kryptoanaliza),
  7. działania hakerów,
  8. inne, co do których szczegółową wiedzę można pozyskać w powszechnie dostępnych materiałach internetowych.
 2. W celu ograniczenia powyższych ryzyk związanych z korzystaniem z Usług, Użytkownik powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, które łączy się z Internetem (w tym komputer typu desktop, laptop, tablet, smartfon), w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto Użytkownik powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywający obecność wirusów w wiadomościach e-mail oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, wskutek zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności wynikających z instalacji szkodliwego oprogramowania.

§ 5. Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu;
  2. charakter zamieszczanych przez Użytkowników Opinii;
  3. za realizację Świadczeń opisanych w Ofertach, a zamieszczonych przez Partnerów i realizowanych przez Partnerów i/lub Placówki;
  4. za treść Ofert prezentowanych przez Partnerów (dane dotyczące Partnerów, Ofert, w tym Świadczeń, umieszczane na Portalu, pochodzą od Partnerów prezentujących Oferty; Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Portalu były aktualne i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, niemniej jednak nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów dot. formułowania, w tym aktualizacji Ofert prezentowanych na Portalu);
  5. za treść i formę wszelkich materiałów i informacji umieszczonych na Portalu przez Użytkownika lub Partnera.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Portalu Opinii lub innych Treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem, jest on uprawniony do niezwłocznego:
  1. usunięcia Opinii lub ewentualnie innych Treści, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia (o czym uprzednio Operator powiadomi Użytkownika dając mu możliwość złożenia stosownych wyjaśnień) i/lub
  2. podjęcia kroków mających na celu uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności poprzez w szczególności zawieszenie dostępu do niektórych lub wszystkich Usług (o czym uprzednio Operator powiadomi Użytkownika dając mu możliwość złożenia stosownych wyjaśnień);
 3. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości przesyłania Użytkownikowi na Adres e-mail Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Portalu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując treść Regulaminu.
 4. Oferty publikowane są na Portalu przez Operatora wyłącznie w imieniu i na rzecz danego Partnera. Operator tym samym nie sprzedaje w imieniu własnym ani nie dostarcza Oferty, ani Świadczenia, a jedynie zamieszcza Ofertę na Portalu w imieniu i na rzecz Partnera. Umowa dotycząca zakupu i realizacji Świadczenia objętego daną Ofertą zostaje zawarta pomiędzy Partnerem zlecającym zamieszczenie Oferty, na którego rzecz działa Operator, a Użytkownikiem. Treść Oferty jest ustalana lub autoryzowana wyłącznie przez Partnera, który ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność, w tym za zgodność Oferty z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Operator nie jest sprzedawcą Świadczeń prezentowanych na Portalu w ramach Ofert ani nie jest stroną umowy o realizację Świadczenia w przypadku zawarcia przez Użytkownika umowy o realizację Świadczenia z Partnerem. Cenomed nie odpowiada tym samym w jakimkolwiek zakresie za przebieg i realizację umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem dot. realizacji Świadczenia.
 6. Realizacja Świadczenia przez Partnera na rzecz Użytkownika, w tym zawarcie pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem umowy o realizację Świadczenia, odbywa się na warunkach uzgodnionych pomiędzy Partnerem, a Użytkownikiem, a w razie stosowania przez Partnera stosownego regulaminu w tym zakresie – także na warunkach określonych przez Partnera w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Operator ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Portalu, w tym za opisaną w Regulaminie dostępność – każdorazowo aktualnych w danym czasie po ich uprzednim wdrożeniu na Portalu - określonych funkcjonalności Portalu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za realizację Świadczenia przez Partnera,
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych ze Świadczeniem i umową dot. realizacji Świadczenia,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy dot. realizacji Świadczenia, zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.
 9. Wszelkie roszczenia w zakresie wskazanym w ust. 8 ppkt 1. – 3. powyżej Użytkownik może kierować wyłącznie bezpośrednio do Partnera.
 10. Wszelkie umieszczone na Portalu informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu Usługi nie są objęte gwarancją Operatora, co do ich przydatności, kompletności czy użyteczności.
 11. Cenomed kategorycznie zabrania dostępu do Portalu oraz zamieszczanych w nim treści, w tym Ofert w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Portalu bez ingerencji Użytkownika.

§ 6. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, normami społecznymi i moralnymi w tym zgodnie z zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta);
  2. podawania każdorazowo prawdziwych danych w przypadku wymaganego dla niektórych Usług wypełnienia formularzy zawartych na Portalu;
  3. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  4. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu nieuprawniony dostęp do danych lub funkcjonalności Portalu;
  5. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników i/lub dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych dóbr prawnie chronionych oraz wszelkich przysługujących im praw;
  6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej i pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody udzielonej przez Operatora;
  7. niezwłocznego powiadomienia Operatora Portalu o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikowi nie wolno w szczególności:
  1. dostarczać Opinii oraz jakichkolwiek innych informacji i danych naruszających postanowienia § 8 ust. 7 Regulaminu;
  2. oferować na Portalu usług lub produktów dostarczanych lub świadczonych przez Użytkownika;
  3. zamieszczać ogłoszeń lub anonsów towarzyskich;
  4. odsprzedawać Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, a także odsprzedawać Świadczeń, jak również pobierać jakichkolwiek opłat od innych Użytkowników i Operatora;
 3. Użytkownik ponosi – w przypadku wystąpienia negatywnych następstw spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika - wyłączną odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, w tym za szkody i/lub inne uszczerbki doznane przez innych Użytkowników, Partnerów, Operatora lub osoby trzecie;
  2. opinie oraz inne informacje, dane i Treści zamieszczane na Portalu przez Użytkownika;
  3. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  4. informacje pozyskane za pośrednictwem Portalu (w tym Treści), za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Cenomed nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji jakichkolwiek materiałów lub informacji (w tym Opinii) zamieszczanych przez Użytkownikó Niemniej jednak Operator może podjąć rozsądne czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Opinii wraz z otrzymaniem wiarygodnego zawiadomienia o naruszeniu zasad Regulaminu i/lub przepisów prawa i/lub praw lub dóbr prawnie chronionych.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, postanowień Regulaminu, naruszenie praw i/lub dóbr prawnie chronionych Operatora, Partnerów, innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym także za wszelkie szkody wywołane działaniami Użytkownika w ramach korzystania z Portalu i/lub udostępnionych za jego pośrednictwem Usług, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek Treści opublikowanych przez Operatora lub Partnerów.
 6. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Operatora z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw (w tym praw do Treści) wynikających z korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu, w tym m. in. z tytułu lub w związku z umieszczeniem przez Użytkownika Opinii i/lub innych informacji lub danych (w tym Treści), Operator powiadomi o tym Użytkownika, a Użytkownik będzie udzielał Operatorowi niezbędnej pomocy w celu wyjaśnienia takich kwestii oraz – w razie prowadzenia sporu w tym przedmiocie – Użytkownik zobowiązuje się wspierać Operatora w takim procesie lub przystąpić po stronie Operatora do takiego sporu oraz udzielać Operatorowi wszelkiej wymaganej pomocy w jego toku. W razie potwierdzonej prawomocnym rozstrzygnięciem zasadności takich roszczeń przeciwko Operatorowi wynikających z naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Portalu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Użytkownik może być zobowiązany do zaspokojenia powyższych roszczeń niezwłocznie i w całości w miejsce Operatora lub do doprowadzenia w inny prawnie dopuszczalny sposób do tego, że osoby których prawa zostały naruszone nie będą dochodziły od Operatora jakichkolwiek roszczeń lub pretensji.
 7. Użytkownik, zamieszczając w ramach Portalu Opinię, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Operatora i Partnerów.
 8. Aby Cenomed mógł rozpocząć świadczenie na rzecz Użytkownika Usługi Newsletter, Użytkownik powinien złożyć Operatorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w sposób dostępny każdorazowo na Portalu. Złożenie oświadczenia o wyrażaniu zgody na otrzymywanie Newslettera obejmuje również wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa, o czym Użytkownik będzie informowany przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera Użytkownik może odmówić takiej zgody, jednak może to prowadzić do ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z usługi Newslettera (o czym Użytkownik będzie poinformowany w procesie udzielania zgody). W ramach wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera Użytkownik może również - według swojego swobodnego wyboru – wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w rozumieniu przepisów prawa) od innych podmiotów współpracujących z Cenomed. Użytkownik uprawniony jest w każdej chwili do zrezygnowania z otrzymywania Newslettera bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Cenomed za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub też pisemnie na adres korespondencyjny Cenomed wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 9. Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach lub w związku z korzystaniem z Portalu lub z Usług nie będzie:
  1. podejmował działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu na Portalu niezamówionej informacji handlowej lub umieszczaniu jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa;
  2. podejmował jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników, jak również nie będzie ingerował w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Portalu lub Usług;
  3. modyfikował w sposób nieuprawniony Treści (w tym Opinii) dostarczanych przez innych Użytkowników i/lub Partnera i/lub Operatora, w szczególności podanych w ramach Portalu lub treści Ofert;
  4. prowadził działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, w tym także kryptoreklamy oraz reklamy negatywnej (co obejmuje m.in. działanie w porozumieniu z innymi Użytkownikami lub Partnerami w celu oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Partnerów i/lub Operatora).
 10. Koszty korzystania przez Użytkownika ze środków komunikacji elektronicznej, urządzeń oraz usług transmisji danych niezbędnych do korzystania z Portalu, w tym z udostępnionych za jego pośrednictwem Usług (koszty dostępu do Internetu) ponosi w całości wyłącznie Użytkownik wg taryfy stosowanej przez dostawcę danych środków, urządzeń lub usług transmisji danych.
 11. Korzystanie przez Użytkownika będącego konsumentem z Portalu oraz świadczonych w jego ramach Usług jest bezpłatne. W przypadku ustalenia z Partnerem zasad realizacji Świadczenia możliwość skorzystania ze Świadczenia może być uzależniona od uiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia Partnera za Świadczenie w wysokości i na zasadach ustalonych pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem, w szczególności na podstawie Oferty.

§ 7. Instrukcja skorzystania z Usługi, o której mowa w § 2 pkt 15 lit. e. Regulaminu

 1. Procedura umożliwiająca Użytkownikom skorzystanie w ramach funkcjonalności Portalu z  Usługi, o której mowa w § 12 pkt. 15 ppkt 5. Regulaminu (Usługa, za pośrednictwem której  Użytkownik może zgłosić chęć skorzystania z wybranej Oferty i opisanego w niej  Świadczenia, w tym rozpocząć proces ustalenia zasad realizacji i rezerwacji danego  Świadczenia) składa się z następujących czynności (etapów):
  1. Użytkownik po wyświetleniu strony głównej Portalu w polach wyszukiwania powinien: (i) określić Świadczenie, którym jest zainteresowany poprzez wpisanie w dostępnym oknie nazwy Świadczenia lub poprzez dokonanie wyboru spośród Świadczeń przedstawionych na rozwiniętej liście oraz (ii) określić miejscowość/miejsce, w którym chciałby skorzystać ze Świadczenia poprzez wpisanie w dostępnym oknie nazwy miejsca/miejscowości lub poprzez dokonanie wyboru miasta/miejscowości spośród miast przedstawionych na rozwiniętej liście;
  2. po wykonaniu czynności wskazanych ppkt 1. powyżej, Użytkownik powinien kliknąć ikonę (przycisk) oznaczony jako „LUPA” (Wyszukaj);
  3. po wykonaniu czynności wskazanych ppkt 2., Użytkownik zostanie przekierowany na podstronę Portalu, na której zostaną przedstawione wyniki wyszukiwania według zadanych przez Użytkownika kryteriów z podaniem nazwy Partnera lub Placówki prowadzonej przez Partnera, ceny za realizację Świadczenia (w zależności od jego wariantu); obok każdego z wyników wyszukiwania wyświetlona będzie także ikona (przycisk) oznaczony jako: „UMÓW SIĘ”; Użytkownik powinien dokonać wyboru poprzez klikniecie w ikonę (przycisk) „UMÓW SIĘ” dostępny przy wybranym przez Użytkownika Partnerze/przy wybranej przez Użytkownika Placówce;
  4. w kolejnym kroku po wykonaniu czynności wskazanych ppkt 3. powyżej, wywołane zostanie przez Użytkownika okno przedstawiające numer telefonu kontaktowego do Operatora oraz formularz zgłoszenia zamiaru skorzystania ze Świadczenia, zawierający m. in. dane dot. wybranego przez Użytkownika Świadczenia oraz Partnera/Placówki, a także pola do wypełnienia przez Użytkownika, obejmujące: imię i nazwisko Użytkownika, numer PESEL, Adres e – mail Użytkownika, nr telefonu, preferowaną datę i godzinę badania, wariant badania oraz odpowiednie „checkbox’y” (pola wyboru) związane z danymi osobowymi Użytkownika (szerzej na ten temat w Polityce Prywatności);
  5. po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza, o których mowa pod ppkt 4. powyżej oraz zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru Użytkownik powinien kliknąć w ikonę (przycisk) „WYŚLIJ”;
  6. w następnym kroku zostanie wyświetlone okno zawierające informację, że zgłoszenie zamiaru skorzystania ze Świadczenia zostało przyjęte i jest poddawane weryfikacji, zaś po jej dokonaniu zostanie nawiązany w określonym w informacji terminie kontakt telefoniczny z Użytkownikiem pod numerem podanym przez Użytkownika w formularzu zgłoszenia;
  7. podczas kontaktu telefonicznego, o którym mowa ppkt 6. powyżej, Użytkownik z konsultantem ustalą szczegóły związane z realizacją Świadczenia i dodatkowo Użytkownik otrzyma istotne informacje z nim związane, a ponadto dokonają potwierdzenia możliwości skorzystania przez Użytkownika z wybranego Świadczenia w wybranym terminie i miejscu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony;
  8. Użytkownik może zostać powiadomiony o rezerwacji Świadczenia także w inny aktualnie dostępny za pomocą Portalu sposób, w szczególności za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Adres e-mail Użytkownika;
 2. Użytkownik - po wykonaniu czynności opisanych w ust. 1 ppkt 1. – 3. włącznie powyżej, zamiast wypełniać dostępny formularz zgłoszenia oraz oznaczać określone pola wyboru, o których to czynnościach mowa w ust. 1 ppkt 4. i ppkt 5. powyżej – może również:
  1. skontaktować się telefonicznie z Operatorem pod numerem telefonu podanym w wyświetlonym oknie, o którym mowa w ust. 1 ppkt 4. powyżej;
  2. podczas kontaktu telefonicznego z Cenomed zgodnie z ppkt 1. powyżej, konsultant Operatora odbierze od Użytkownika niezbędne dla rezerwacji Świadczenia dane (w tym: imię i nazwisko Użytkownika, numer PESEL, Adres e – mail Użytkownika, nr telefonu, preferowaną datę i godzinę badania, wariant badania) oraz poinformuje Użytkownika o weryfikacji jego zgłoszenia;
  3. po zakończeniu weryfikacji zgłoszenia zostanie nawiązany kolejny kontakt telefoniczny z Użytkownikiem pod numerem przekazanym przez Użytkownika podczas rozmowy z konsultantem Operatora, w celu potwierdzenia możliwości skorzystania z wybranego Świadczenia oraz przekazania istotnych informacji z nim związanych,
  4. podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa ppkt 3. powyżej Użytkownik oraz konsultant dokonają potwierdzenia możliwości skorzystania przez Użytkownika z wybranego Świadczenia w wybranym terminie i miejscu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony;
  5. Użytkownik może zostać powiadomiony o rezerwacji Świadczenia także w inny ktualnie dostępny za pomocą Portalu sposób, w szczególności za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Adres e-mail Użytkownika;
 3. W przypadku wprowadzenia przez Operatora w ramach funkcjonalności Portalu możliwość skorzystania z Usług wskazanych w § 2 ust. 15 ppkt 9., ppkt 10. oraz ppkt 11. Regulaminu powyżej sposób korzystania z Usługi, o której mowa w § 12 pkt. 15 ppkt 5. Regulaminu (Usługa, za pośrednictwem której Użytkownik może zgłosić chęć skorzystania z wybranej Oferty i opisanego w niej Świadczenia, w tym rozpocząć proces ustalenia zasad realizacji i rezerwacji danego Świadczenia) może ulec zmianie i/lub rozszerzeniu o nowe sposoby lub tryby rezerwacji miejsca oraz terminu Świadczenia. O wdrożeniu na Portalu takich możliwości i/lub funkcjonalności Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób właściwy dla zmian Regulaminu. Szczegółowy sposób korzystania z Usług wskazanych w § 2 ust. 15 ppkt 9., ppkt 10. oraz ppkt 11. Regulaminu powyżej - w celu ułatwienia Użytkownikom możliwości korzystania z tych Usług i dotyczących ich funkcjonalności Portalu - może wówczas zostać także opisany w stosownej instrukcji umieszczonej na stronie Portalu.

§ 8. Prawa autorskie; Treści

 1. Użytkownik przystępując do korzystania z Portalu wyraża swoją zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Cenomed wszelkich informacji, danych, materiałów udostępnionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności z Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie). Użytkownik zapewnia, że takie wykorzystanie tych materiałów, w szczególności Opinii oraz wszelkich innych Treści nie będzie stanowiło naruszenia prawa osób trzecich. Nie dotyczy kwestii Danych Osobowych Użytkownika. Zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika uregulowane zostały w Polityce Prywatności https://cenomed.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Z chwilą wskazaną w ust. 1 powyżej, Operator nabywa uprawnienie do korzystania z wszelkich informacji, danych, materiałów udostępnionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności z Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), w tym w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania w celu: (i) promowania i reklamy działalności Portalu, Operatora oraz wszelkich świadczonych przez Operatora usług, w tym Usług określonych w Regulaminie, (ii) promowania i reklamy działalności Partnerów i/lub Placówek oraz wszelkich świadczonych przez nich usług, w tym Świadczeń, (iii) marketingu bezpośredniego i/lub wszelkich innych form marketingu Portalu, Operatora, Usług, Partnerów, Placówek, Świadczeń. Poprzez zamieszczenie tych danych, informacji, w tym Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie) Użytkownik oświadcza, że Cenomed jest uprawniony do wprowadzenia ich do Portalu, a wykorzystanie ich w ramach Portalu – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich oraz praw Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających. 
 3. Użytkownik z chwilą wprowadzenia (publikacji) na Portalu wszelkich informacji, danych, materiałów udostępnionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności z Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), udziela Cenomed nieodpłatnie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z tych materiałów, informacji i danych (w tym Opinii i ewentualnie innych Treści) w celach wskazanych w ust. 2 powyżej w następującym zakresie: 
  1. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych; 
  2. wprowadzania do pamięci komputera oraz innych urządzeń;
  3. zmienianie, usuwanie, uzupełnianie oraz każde modyfikowanie w dowolny sposób i w dowolnym zakresie, łącznie z innymi Treściami;
  4. rozpowszechniania, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet (w tym na portalach społecznościowych (typu facebook, instagram, twitter, i in.) oraz innych sieci telekomunikacyjnych w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do takich materiałów (w tym Opinii i ew. innych Treści) w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania na stronach internetowych; 
  5. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji; 
  6. użyczania i wprowadzania do obrotu. 
 4. Na podstawie uzyskanego zgodnie z ust. 1-3 powyżej od Użytkownika prawa do korzystania lub rozporządzania Treściami wprowadzonymi przez Użytkowników, Operator jest również uprawniony do dalszego udzielania licencji (udzielania sublicencji) w zakresie uzasadnionym działaniem Portalu lub Umowy.
 5. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu oraz w ramach zamieszczanej Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), dysponuje on autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Portalu Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), jak również za ich charakter. W szczególności nie może ona naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 7. W szczególności bezwzględnie zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w ramach Portalu Opinii lub ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), które:
  1. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Portalu, Operatora oraz Partnerów;
  2. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. byłyby obraźliwe, miałyby charakter zniesławiający bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. byłyby zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Operatora lub Partnerów/Placówek;
  5. miałyby charakter wulgarny lub zawierałyby wulgaryzmy;
  6. popierałyby w jakikolwiek sposób radykalne postawy społeczne lub głosiłyby takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  7. propagowałyby w jakikolwiek sposób używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagowałyby spożywanie alkoholu, zawierałyby linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  8. zawierałyby jakiekolwiek treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym;
  9. zawierałyby jakiekolwiek adresy stron internetowych, odnośniki do innych niż Portal serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek;
  10. zawierałyby jakiekolwiek treści o charakterze reklamowym dot. Użytkownika lub osób trzecich i/lub jakiekolwiek treści o charakterze komercyjnym;
  11. zawierałyby Treści stanowiące wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Partnerami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Partnerów;
  12. zawierałyby jakiekolwiek informacje nieprawdziwe;
  13. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 8. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Portalu Opinii lub ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niże Opinie) naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Operatorem na adres mailowy bok@cenomed.pl.
 9. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w ust. 8 należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego w/w zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Opinię ewentualnie inny rodzaj Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), których dane zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Portalu.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub usuwania tych Opinii lub ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie), co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Portalu i/lub Operatora i/lub Partnera i/lub Placó Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Operator nie prowadzi kontroli Opinii oraz ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie) zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Portalu.
 11. Opinie oraz ewentualnie inne Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niż Opinie) zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu nie wyrażają poglądów Operatora oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 12. W przypadku, gdy w wyniku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Portalu Opinii, ewentualnie innych Treści (o ile funkcjonalności Portalu umożliwiają publikację przez Użytkownika Treści innych niże Opinie), dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Operatora działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, postanowienie § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 13. W odniesieniu do Treści udostępnionych na Portalu przez Operatora, w szczególności, lecz niewyłącznie opublikowanych w sekcji (na podstronie) pn. „Poradnik”, podlegają one ochronie prawa autorskiego. Ponadto ochronie prawnej podlega także układ graficzny Portalu (w tym kompozycja elementów graficznych Portalu), wszelkie znaki towarowe, logotypy Operatora, a także prawo do nazwy Portalu, a ponadto wchodzące w jego skład oprogramowanie oraz bazy danych.
 14. W odniesieniu do Treści udostępnionych na Portalu przez Operatora na zlecenie/zamówienie Partnerów w zakresie dot. Ofert, w tym opisów Partnerów, Placówek i/lub Świadczeń Operator (w tym m. in. znaki towarowe, logotypy, itp.) oświadcza, że na podstawie odrębnego stosunku prawnego łączącego go z Partnerami posiada uprawnienie do ich publikacji na Portalu.
 15. Użytkownik korzystając z Portalu jest uprawniony do korzystania z Treści, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Portalu, jednak tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Portalu, jednakże bez prawa do ich jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania. Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z takich Treści w innym zakresie wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej i pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez uprawnionego, w szczególności Operatora i/lub Partneró Dodatkowo jakiekolwiek przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim Treści znajdujących się na stronach Portalu w innym celu niż osobisty użytek Użytkownika jest zabronione.

§ 9. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie szczegółowe postanowienia, kwestie oraz wyjaśnienia dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników umieszczone zostały w dokumencie „POLITYKA PRYWATNOŚCI” w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie głównej Portalu.
 2. Użytkownik przystępując do korzystania z Portalu potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi informacjami podanymi przez Operatora w „POLITYCE PRYWATNOŚCI”.
 3. Dodatkowe informacji na temat polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: bok@cenomed.pl.
 4. Operator Portalu oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Operatorowi Portalu na adres email bok@cenomed.pl.

§ 10. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu  i Usług, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  1.  koniecznością naprawy, usunięcia awarii, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Operatora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich);
  3. działania lub zaniechaniami Użytkowników i/lub Partnerów;
 2. Operator będzie dokładał rozsądnych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu oraz dostęp do Usług. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Cenomed będzie podejmował celowe działania pozwalające na przywrócenie działania Portalu oraz dostępności Usług oraz ewentualnie inne czynności w celu  jak największego ograniczenia skutków dla Użytkowników w zw. z problemami technicznymi dot. Portalu i/lub Usług. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach będą w miarę możliwości umieszczane na stronie internetowej Portalu.
 3. Konieczne przerwy techniczne związane z konserwacją oraz prawidłowym utrzymaniem Portali, Operator będzie w miarę możliwości podejmował w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
 4. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje Użytkowników dot. funkcjonowania Portalu i/lub świadczonych za jego pomocą Usług (w tym zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu Portalu) Użytkownicy powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@cenomed.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 799-353-352 lub w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Operatora.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Cenomed zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji lub w inny sposób, jeżeli Użytkownik zgłaszając reklamację wskazał inny sposób kontaktu w związku z procedurą reklamacyjną.
 7. Cenomed zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 4 powyżej - o nie więcej niż 21 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). O konieczności przedłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji Operator powiadomi Użytkownika przed upływem terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, jednocześnie powiadamiając o przyczynach opóźnienia i wyznaczając kolejny termin rozpoznania, z zastrzeżeniem jednak zdania pierwszego niniejszego ustępu.
 8. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Operatora i/lub Partnerów nie będą rozpatrywane przez Cenomed.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące danego Świadczenia i/lub jego realizacji Użytkownik powinien zgłosić bezpośrednio do Partnera (i/lub Placówki), który realizował dane Świadczenie jako do strony umowy z Użytkownikiem dotyczącej realizacji Świadczenia.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Cenomed informuje niniejszym, że Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, w tym do Stałego Sądu Polubownego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
  3. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Operator nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporó W związku z powyższym Użytkownicy nie mogą korzystać z platformy ODR w zakresie potencjalnych sporów z Operatorem.
 4. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz innymi odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym przepisami regulującymi zasady funkcjonowania podmiotów właściwych w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny dla Cenomed i Użytkownika będącego konsumentem. Niniejsza informacja nie stanowi zobowiązania Operatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporó Oświadczenie Operatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Operatora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.

§ 12. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa dot. korzystania przez Użytkownika z Portalu zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik w trybie art. 7 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta może zakończyć w każdej chwili nieodpłatnie korzystanie z Usług (wszystkich lub wybranych przez Użytkownika), w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dodatkowo każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn za wypowiedzeniem (z tym, że okres wypowiedzenia dokonanego przez Operatora wynosi 14 dni, zaś Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym), z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. W szczególności rozwiązanie Umowy pomiędzy Stronami nie powoduje obowiązku usunięcia przez Operatora lub Użytkownika Opinii lub ewentualnie innych Treści opublikowanych przez Użytkownika na Portalu, chyba że Użytkownik tego zażąda w dowolnym momencie. Wówczas ich usunięcie nastąpi niezwłocznie po wyrażeniu przez Użytkownika takiej woli.
 4. Operator informuje, że w odniesieniu do Umowy oraz świadczonych na jej podstawie Usług, Użytkownikowi będącemu konsumentem – na podstawie art. 38 pkt 1 w zw. z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził żądanie rozpoczęcia przez Operatora świadczenia danej Usług przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy w sposób wskazany w Regulaminie. Powyższe stanowi uprzedzenie Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy po wykonaniu przez Cenomed danej Usługi w okolicznościach wskazanych w zdaniu pierwszym.
 5. Postanowienie ust. 4 powyżej nie ma zastosowania do możliwości odstąpienia przez Użytkownika od umowy zawartej przez niego z Partnerem dot. realizacji konkretnych Świadczeń. W związku z tym Operator informuje, że zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przepisów tej ustawy, a zatem także i wynikającego z tej ustawy prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym również umowy zawieranej przez Użytkownika z Partnerem za pośrednictwem Usług dot. realizacji konkretnych Świadczeń) nie stosuje się do umów
  dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; z powyższych względów Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Portalu z Parterem realizacji konkretnych Świadczeń. Prawo takie może jednak zostać przyznane przez konkretnego Partnera zgodnie z zasadami przez niego stosowanymi i na podstawie ustaleń w tym zakresie z  Użytkownikiem w ramach konkretnej umowy dot. realizacji Świadczenia. Użytkownik w tym celu powinien zweryfikować stosowane przez wybranego przez niego Partnera zasady dotyczące prawa do odstąpienia od konkretnej umowy dot. realizacji Świadczenia. 
 6. Cenomed może w każdym czasie rozwiązać Umowę w zakresie dotyczącym świadczenia Usług (wszystkich lub niektórych z nich) lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden (1) tydzień z następujących ważnych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, a Cenomed zgodnie z Regulaminem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiany sposobu świadczenia Usług spowodowanej np. względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiany zakresu lub sposobu świadczenia Usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Cenomed dotychczasowych funkcjonalności Portalu lub Usług objętych Regulaminem.
 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dotyczącej świadczenia Usług Cenomed składa za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownika na Adres e-mail Użytkownika.

§ 13. Zmiany Regulaminu

 1. Cenomed może dokonać zmiany Regulaminu (lub wprowadzić nowy Regulamin) w szczególności w przypadku wystąpienia w szczególności następujących okoliczności:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usług lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Cenomed wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia Usług lub zakresu Usług spowodowana np. względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zasad, zakresu lub sposobu świadczenia Usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych Usług, modyfikację lub wycofanie przez Cenomed dotychczasowych funkcjonalności Portalu lub Usług objętych Regulaminem;
  4. zmiana profilu działalności Cenomed.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Cenomed poinformuje o zmianach Regulaminu w tym o zakresie zmian oraz udostępni tekst jednolity Regulaminu uwzgledniający zmiany z oznaczeniem daty jego wejścia w życie poprzez publikację na Portalu oraz – w odniesieniu do Użytkowników w stosunku do których Cenomed będzie posiadał Adres e-mail Użytkownika – także za pomocą wiadomości, przesłanej na Adres e-mail Użytkownika, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem co najmniej 15 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, chyba że informując o zmianie Operator wskaże dłuższy termin wejście w życie zmian Regulaminu.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian lub nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania korzystania z Usług.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail na Adres e-mail Użytkownika przekazany przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu potwierdzeniem zawarcia Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe według właściwości ogólnej zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 11 powyżej.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
© 2021 Cenomed. All rights reserved.