Polityka prywatności

Polityka Prywatności (obowiązująca od dnia 01.12. 2021 r.)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony internetowej www.cenomed.pl, dalej zwanej także „Stroną Internetową”, jest CENOMED Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Altowa 6/7, 02-386 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000608971, REGON: 364010338 00000, NIP: 9512409323, o kapitale zakładowym 5.000 PLN; poczta elektroniczna: [email protected]; (dalej jako: „Cenomed”).

Przetwarzamy dane zgodnie z zasadami i wymogami określonymi przez przepisy o ochronie danych osobowych, m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Powierzone nam dane przetwarzamy w siedzibie swojej działalności i nie przekazujemy ich do krajów spoza Unii Europejskiej. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej jesteśmy jednak w stanie zapewnić wymagane narzędzia do dochowania bezpieczeństwa Państwa danych. 

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pomocą:

 1. poczty elektronicznej: [email protected];
 2. pisemnego listu wysłanego pocztą na adres: CENOMED Spółka z o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Altowa 6/7, 02-386 Warszawa.

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z Cenomed za pośrednictwem jednego z powyżej wskazanych sposobów, Cenomed może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych, dalszych informacji i Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Przekazanie informacji i Danych Osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

Cenomed przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celu realizacji odpowiedzi na pytania oraz w celach statystycznych. Dane Osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

3. DANE OSOBOWE

Dane osobowe w znaczeniu używanym w niniejszej Polityce Prywatności rozumiane są jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. UŻYTKOWNIK

Dla potrzeb niniejszej Polityki Prywatności Użytkownikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Strony Internetowej. W zależności od celów korzystania ze Strony Internetowej, niektóre informacje dotyczące Danych Osobowych będą przeznaczone jedynie dla poszczególnych kategorii Użytkowników – tj. tylko dla Użytkowników, którzy korzystają z funkcjonalności Strony Internetowej w postaci umawiania terminu świadczenia zdrowotnego albo tylko dla Użytkowników, którzy korzystają profesjonalnie z Konta na Stronie Internetowej dedykowanego placówkom medycznym, których świadczenia zdrowotne oferowane są na Stronie Internetowej.

Zwróć uwagę przy zapoznawaniu się z niniejszą Polityką Prywatności na to, czy informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych dotyczą Twojego sposobu korzystania ze Strony Internetowej.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Danych Osobowych Użytkownika, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uważa się za przetwarzane. Termin „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na Danych Osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, takich jak przykładowo gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Cenomed przetwarza Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).

Cenomed stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (m.in. system szyfrowania danych) adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczamy Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Cenomed sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych oraz ogranicza dostęp do Danych Osobowych w możliwie największym stopniu.

Cenomed dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane Osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane Osobowe Użytkowników są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych,w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

7. ZAKRES, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników w każdym przypadku przetwarzania Danych Osobowych, cel i zakres przetwarzania danych wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Użytkownika na Stronie Internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

Cenomed może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników:

1. jeśli jesteś Użytkownikiem korzystającym z funkcjonalności Strony Internetowej w postaci umawiania terminu świadczenia zdrowotnego – imię i nazwisko Użytkownika lub pacjenta, w imieniu którego Użytkownik umawia termin świadczenia zdrowotnego, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj świadczenia zdrowotnego (rodzaj rezerwowanego świadczenia na rzecz Użytkownika lub pacjenta, w imieniu którego Użytkownik umawia świadczenia zdrowotnego), data i miejsce realizacji świadczenia zdrowotnego, historia świadczeń zdrowotnych. Rodzaj rezerwowanego świadczenia na rzecz Użytkownika lub pacjenta, w imieniu którego Użytkownik umawia termin świadczenia zdrowotnego, data i miejsce realizacji świadczenia zdrowotnego oraz historia świadczeń zdrowotnych stanowią informacje o stanie zdrowia, są zatem szczególną kategorią danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust 1 RODO.

Powyżej wskazane Dane Osobowe zostaną udostępnione placówce medycznej, która będzie realizować rezerwowane świadczenie zdrowotne. Placówka medyczna – po udostępnieniu Danych Osobowych przez Cenomed – jest odrębnym i niezależnym administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją świadczenia zdrowotnego. W zależności od wybranej placówki medycznej, informacje o terminie świadczenia zdrowotnego, jego anulowaniu lub zmianie, mogą być przekazane na podany adres e-mail, w rozmowie telefonicznej lub wiadomością SMS na numer telefonu bezpośrednio przez placówkę medyczną. Placówka medyczna udzieli wszelkich informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z realizacją świadczenia zdrowotnego. Cenomed przetwarza dane również w celu obsługi rezerwacji, weryfikacji dostarczonej usługi oraz badania satysfakcji Użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:

  1. realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. usługi umówienia terminu świadczenia zdrowotnego, której Użytkownik jest stroną (na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia dostępu do listy terminów świadczeń zdrowotnych oraz w celu weryfikacji tożsamości i umówienia przez Cenomed terminu świadczenia zdrowotnego, a także przesyłania informacji o potwierdzeniu rezerwacji terminu świadczenia zdrowotnego na podany adres e-mail i wiadomością SMS na podany numer telefonu;
  2. zgoda Użytkownika (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie w jakim Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Cenomed Danych Osobowych w postaci rodzaju rezerwowanego świadczenia na rzecz Użytkownika lub pacjenta, w imieniu którego Użytkownik umawia świadczenie zdrowotne, daty i miejsca realizacji świadczenia zdrowotnego oraz historii świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie w jakim zgoda obejmuje udostępnienie wskazanych Danych Osobowych placówce medycznej, która będzie realizowała rezerwowane świadczenie zdrowotne.

2. jeśli jesteś Użytkownikiem korzystającym profesjonalnie z Konta na Stronie Internetowej dedykowanego placówkom medycznym – imię, nazwisko, login i hasło do panelu, nazwa i adres placówki medycznej,dane teleadresowe, lekarze współpracujący, ceny zabiegów usług oraz konsultacji medycznych.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Cenomed (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zawarciu i wykonaniu umowy zawartej z placówką medyczną, w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień umowy, w celach ochrony praw Cenomed, gdy placówka medyczna nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązania wynikającego z umowy, a także w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i działania w imieniu placówki medycznej. Cenomed przetwarza dane również w celu obsługi konta.

3. pozostały zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych Cenomed może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników Strony Internetowej podane w formularzu kontaktowym, przekazywane w toku korzystania ze Strony Internetowej, przekazywane w ramach składania zapytań i reklamacji, w formularzu do przesyłania Newslettera, przy wystawianiu opinii, a także inne dane uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika na Stronie Cenomed może przetwarzać Dane Osobowe uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem, w tym przetwarzane automatycznie w toku korzystania ze Strony Internetowej w zakresie, w jakim uzyskane za pośrednictwem stosowanej technologii informacje mogą zostać uznane za Dane Osobowe (dane o korzystaniu ze Strony Internetowej, dane o wersji systemu operacyjnego, dane o rozdzielczości ekranu, dane gromadzone przy użyciu plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia aktywności Użytkowników, dane IP urządzenia, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej).

 

Cenomed przetwarza Dane Osobowe opierając się na następujących podstawach – także wobec Danych Osobowych wskazanych w punktach I. i II. powyżej:

 1. prawnie uzasadniony interes Cenomed (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – usprawnienie usługi umawiania terminu badań lekarskich za pośrednictwem Strony Internetowej; zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z prowadzaną przez Cenomed działalnością gospodarczą; obsługa reklamacji; tworzenie analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby; zarządzanie, obsługa, utrzymanie i usprawnianie działania Strony Internetowej; informowanie Użytkownika o aktualizacjach lub zmianach wprowadzanych w usługach; dostosowywanie treści Strony Internetowej lub ofert do indywidualnych preferencji Użytkowników; przeprowadzenia analizy i badań zachowań Użytkowników, w tym prowadzenie badań marketingowych lub ankiet dotyczących indywidualnych potrzeb Użytkowników i ich opinii dotyczących sprzedaży oraz działań marketingowych Cenomed, zarówno w ujęciu anonimowym (np. poprzez masowe gromadzenie danych), jak i indywidualnym;
 2. zgoda Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) - jeśli w trakcie korzystania ze Strony Internetowej, Użytkownik przekazał dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pola w formularzu), a także jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera; wyraził zgodę na udostępnienie na Stronie Internetowej opinii o zrealizowanym świadczeniu zdrowotnym (opinia może zawierać szczególne Dane Osobowe o stanie zdrowia, należy mieć na uwadze, że opinie będą publicznie dostępne na Stronie Internetowej bez anonimizacji);
 3. realizacja obowiązków nałożonych na mocy przepisów podatkowych i o rachunkowości (na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO i właściwych przepisów podatkowych lub rachunkowych) w zakresie w jakim Cenomed przetwarza Dane Osobowe w wykonaniu obowiązków podatkowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie dokumentów księgowych).

8. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cenomed w każdym wypadku oznacza Dane Osobowe wymagane dla realizacji poszczególnych usług.

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną (umówienie terminu świadczenia zdrowotnego, korzystanie z Konta na Stronie Internetowej dedykowanego placówkom medycznym, wystawienie opinii o świadczeniu zdrowotnym zrealizowanym lub o placówce medycznej). Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych o stanie zdrowia (rodzaj rezerwowanego świadczenia na rzecz Użytkownika lub pacjenta, w imieniu którego Użytkownik umawia świadczenie zdrowotne, data i miejsce realizacji świadczenia zdrowotnego oraz historia świadczeń zdrowotnych) i na udostępnienie tych Danych Osobowych placówce medycznej realizującej świadczenie zdrowotne spowoduje, że usługa rezerwacji terminu świadczenia zdrowotnego nie będzie realizowana.

Podanie Danych Osobowych na potrzeby otrzymywania informacji objętych Newsletterem jest dobrowolne. Bez podania adresu e-mail Newsletter nie będzie mógł być wysyłany.

Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnym czasie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

9. CENOMED DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE PLACÓWEK MEDYCZNYCH

W przypadku, gdy Cenomed świadczy dla placówki medycznej usługi w postaci przechowywania Danych Osobowych Użytkowników korzystających na Stronie Internetowej z usług umawiania terminu badań lekarskich, wysyłania wiadomości SMS i e-mail o terminie świadczenia zdrowotnego lub informujących o odwołaniu terminu, przy czym będą to wiadomości wysyłane na zlecenie placówki medycznej, wówczas Cenomed będzie działał jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe (w rozumieniu art. 28 RODO) w imieniu i na zlecenie administratora – tj. właściwej placówki medycznej. W takiej sytuacji, Cenomed nie przetwarza powierzonych Danych Osobowych Użytkowników we własnych celach. 

10. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Za zgodą Użytkownika Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu prezentowania, tworzenia, przyznania i realizacji Użytkownikowi reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów lub usług Cenomed, w sposób dopasowany do preferencji Użytkownika w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, co może wywołać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Użytkownika. Taka operacja jest profilowaniem Danych Osobowych.

11. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Cenomed przez okres:

 1. w przypadku świadczenia usług przez Stronę Internetową – przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; w przypadku gdy umowa zostanie rozwiązana, Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. przez czas niezbędny dla wykonania czynności ich przetwarzania w związku z celami przetwarzania określonymi w niniejszej Polityce Prywatności - przez czas niezbędny na złożenie odpowiedzi Użytkownikom na pytanie przekazane za pomocą formularza w zakładce „Kontakt” lub na adres e-mail Cenomed – jeśli pytanie nie kreuje ewentualnego roszczenia; przez czas korzystanie ze Strony Internetowej w przypadku Danych Osobowych w postaci danych o korzystaniu ze Strony Internetowej, dane o wersji systemu operacyjnego, dane o rozdzielczości ekranu, dane gromadzone przy użyciu plików cookie lub innych technologii służących do śledzenia aktywności Użytkowników, dane IP urządzenia, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej;
 3. w przypadku wyrażenia zgody w celach marketingowych – przez czas od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia;
 4. jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
 5. wszelkie Dane Osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek

Po upływie wyżej wymienionych okresów Dane Osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

12. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, prawo przenoszenia Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – realizacja i zakres tychże praw określone są w przepisach RODO. Żądania realizacji praw można zgłosić przez kontakt wskazany w pkt 2.

Prawo do dostępu i sprostowania

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji: jakie Dane Osobowe są przetwarzane przez Cenomed, z jakiego źródła pochodzą, w jakich celach są wykorzystywane oraz informacji o tożsamości osób/podmiotów, którym dane zostały przekazane. Użytkownik ma także prawo do zmiany treści swoich Danych Osobowych - sprostowania nieprawdziwych lub niepełnych Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej Cenomed zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Cenomed zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do ograniczenia danych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie Dane Osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik może zażądać usunięcia jego Danych Osobowych, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, w tym w szczególności, gdy Dane Osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania, bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo Dane Osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego obowiązującego na terytorium UE lub Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo do przenoszenia danych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Cenomed i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Użytkownik może także zwrócić się do Cenomed o przekazanie danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

Prawo do wniesienia skargi

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe do Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)

Dane osobowe będą przechowywane na terenie EOG przez czas realizacji wyżej wymienionych celów, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików cookies mogą być zapisywane poza terenem EOG, a w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać przekazany poza teren EOG i tam skrócony. Jeżeli Dane Osobowe byłyby przetwarzane przez podmioty znajdujące się poza terenem EOG, to znaczy w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w kraju zamieszkania Użytkownika, Cenomed zapewni odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie danego podmiotu spoza EOG do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz poprzez stosowanie innych odpowiednich środków tak, aby nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO.

Dane osobowe nie będą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Cenomed nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny niż opisany w Polityce Prywatności sposób Danych Osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę.

Dane Osobowe (imię i nazwisko Użytkownika lub pacjenta, w imieniu którego Użytkownik umawia termin świadczenia zdrowotnego, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj świadczenia zdrowotnego (rodzaj rezerwowanego świadczenia na rzecz Użytkownika lub pacjenta, w imieniu którego Użytkownik umawia świadczenie zdrowotne), data i miejsce realizacji świadczenia zdrowotnego, historia świadczeń zdrowotnych) zostaną udostępnione placówce medycznej, która będzie przeprowadzać rezerwowane świadczenie zdrowotne. Placówka medyczna – po udostępnieniu Danych Osobowych przez Cenomed – jest odrębnym i niezależnym administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją świadczenia zdrowotnego. Placówka medyczna udzieli wszelkich informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z realizacją świadczenia zdrowotnego.

Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez pracowników lub stałych współpracowników Cenomed na potrzeby administrowania Stroną Internetową. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Dane Osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 1. upoważnieni zleceniobiorcy, podwykonawcy Cenomed, w szczególności w zakresie świadczenia usług hostingowych, outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń ), doradczych, usług marketingowych (dostawców, reklamodawców);
 2. dostawcy usług prawnych, organizacyjnych, doradczych oraz wspierających w obronie przed roszczeniami skierowanymi przez lub przeciwko Cenomed;
 3. placówki medyczne, które będą realizować rezerwowane świadczenie zdrowotne;
 4. właściwe działy jednostek należących do Grupy Cenomed;
 5. inne podmioty, którym Cenomed powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych;
 6. inne osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy, sądy, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sytuacji, w których Cenomed zobowiązany będzie do udostępniania Danych Osobowych bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych,

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych Danych Osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji – w zakresie i na czas niezbędny do wykonania tych czynności. Zapewnimy również, że usługodawcy będą traktowali Dane Osobowe w stopniu co najmniej równym stopniowi ochrony wymaganemu przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych oraz że będą stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony.

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Cenomed wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Użytkownik, ze zgody Użytkownika lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań Użytkownika na Stronie Internetowej.

Użytkownik w celu dokonania zapłaty za wizytę przekierowany jest na stronę płatności internetowych, na której za pomocą formularza dokonuje płatności. Przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania transakcji odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez operatora płatności internetowej. 

15. PLIKI COOKIES

Cenomed w zakresie swojej działalności korzysta z Google Analytics i Facebook Lead Ads, które to podmioty korzystają z plików cookies. Usługa Google Analytics dostarczana jest przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

Stosowana przez Google Analytics technologia plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Stronę Internetową, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Strony Internetowej, niezależnie czy rejestrują swoje dane w celu umówienia terminu świadczenia zdrowotnego. Google Analytics, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Strony Internetowej. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Strony Internetowej).

Cenomed może przetwarzać dane osobowe zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę Internetową w następujących celach:

 • identyfikacji Użytkowników;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy;
 • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony

Informacje uzyskane za pomocą plików cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Strony Internetowej adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Przeglądarki internetowe oraz urządzenia dostępne na rynku domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

Możliwe jest ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Klienta do Google Analytics z wykorzystaniem plików cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ .

Cenomed używa narzędzia HotJar, dostarczanego przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788, [email protected] Jest to narzędzie, które anonimowo zapisuje aktywność losowo dobieranych użytkowników na stronie internetowj. Zbierane przez nie dane analizują nasi projektanci UX, wspomagając w ten sposób rozwiązywanie problemów, w celu polepszania jakości świadczonych przez nas usług. Szczegóły dotyczące danych wykorzystywanych w tym narzędu znajdziesz w tym miejscu https://www.hotjar.com/privacy .

W zakresie emisji reklam oraz remarketingu korzystamy z takich narzędzi jak Google Ads – zasady przetwarzania danych dostępne są pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146 oraz Piksel Facebooka – zasady przetwarzania danych dostępne są pod linkiem https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs   , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

Z pomocą SALESmanago, zbieramy informacje o ruchu na stronie. 

16. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych/serwisów. W przypadku tych stron internetowych/serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Cenomed nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich. Cenomed rekomenduje zapoznanie się z treścią polityk prywatności oraz regulaminów stosowanych na stronach internetowych/serwisach.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.

Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych Strony Internetowej albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Cenomed opublikuje nową treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

 

© 2021 Cenomed. All rights reserved.