Fizjoterapia neurorozwojowa

Wybierz datę badania

mgr Monika Jureczko
Brak dostępnych terminów

SKU
867_1646831841_1571343726
Zapoznałem się z przeciwwskazaniami do wykonania badania
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję regulamin placówki
Zaznacz wymaganą zgodę
Akceptuję klauzulę informacyjną administratora danych osobowych
Zaznacz wymaganą zgodę
Opis badania

Sposób prowadzenia rehabilitacji dobierany jest zawsze indywidualnie i zależy od wieku oraz aktualnego stanu klinicznego i potrzeb pacjenta.

Jak przygotować się do badania?
Placówka nie wymaga przygotowania do usługi
Dane techniczne badania
Placówka nie wskazuje specyfikacji urządzenia
Przeciwwskazania
Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
ul. Konstytucji 3 Maja 60, 43-190 Mikołów
0
(0 opinie)
Regulamin placówki

OGÓLNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
podmiotu wykonującego działalność leczniczą


§ 1
Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.


§ 2
Podmiotem świadczącym usługi medyczne jest Remedico z siedzibą w Mikołów ul.Konstytucji 3 Maja 60.


§3
Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.


§4
W skład zakładu leczniczego wchodzą jednostki i komórki organizacyjne podmiotu leczniczego wskazanego w § 3. Szczegółowy wykaz oraz zasady organizacji jednostek dostępny jest w siedzibie podmiotu.


§5
Podmiot medyczny w ramach oferowanej usługi poprzez portal CENOMED świadczy porady medyczne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w formie online, telefonicznej oraz stacjonarnej.


§6
Podmiot medyczny udziela świadczeń online, telefonicznie oraz stacjonarnie w siedzibie wskazanej w § 2.


§7
Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń określają regulaminy wewnętrzne dostępne w siedzibie podmiotu.


§8
Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, osoby upoważnionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
Udostępnianie odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności.


§9
Świadczenie usług jest odpłatne zgodnie z cennikiem udostępnionym przez podmiot medyczny.
Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe na 3 dni przed wizytą.


§10
Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i podania do wiadomości pacjenta.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Witek, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Remedico Łukasz Witek z siedzibą w Mikołowie /43-190/, ul. Konstytucji 3 Maja, NIP: 6351667655,
tel. (+48) 509 663 442, e-mail: [email protected], zwany dalej Administratorem, który prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) w zw. z art. 9 ust. 2 h) ww. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres przewidziany
obowiązującymi przepisami prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie
i wykonanie umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepis ww. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Realizacja usługi przez portal

 

Cenomed.pl nie jest wykonawcą usług ani świadczeń medycznych. Pomagamy Ci zarezerwować wizytę lub kupić usługę w najlepszych placówkach medycznych, z którymi współpracujemy.  Po zarezerwowaniu wizyty poprzez Cenomed.pl wybrana przez Ciebie placówka jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Tobą i realizację świadczenia medycznego lub wykonanie usługi.

 

Portal Cenomed.pl może skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji o wykonanym świadczeniu medycznym lub usłudze.

Sposób prowadzenia rehabilitacji dobierany jest zawsze indywidualnie i zależy od wieku oraz aktualnego stanu klinicznego i potrzeb pacjenta.

Więcej informacji
Przeciwwskazania Placówka nie wskazuje przeciwwskazania
© 2021 Cenomed. All rights reserved.